คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, ชาคริต โพธิ์งาม, อาคม ปาสีโล, ปรีชา ทุมมุ.  2553.  การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. Ampaisak_Teeboonma2553.pdf (27.72 MB)
กิตติยา วงษ์ขันธ์.  2557.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 โดยการสอนเสริม. Kittiya_Wongkhun.pdf (4.88 MB)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, ไชยวัฒน์ ไชยสุต, ศิริมา สุวรรณกูฏ, วันดี รังสีวิจิตรประภา.  2556.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลืองและโปรไบโอติก เพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร. Chutinun_Prasitpuriprecha2556.pdf (38.25 MB)
จิตรา สิงห์ทอง.  2549.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลนเค็มหมากนัด. Jittra_Singthong.pdf (6.53 MB)
พรทิพย์ ไววุฒิ.  2562.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสารสกัดผักชี. Phontip_Wiwut.pdf (11 MB)
จินดามณี แสงกาญจนวนิช, นรินทร บุญพราหมณ์, เปรมวดี ขัตตะโล, ภัทราพร จุลสาร.  2548.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้ากรอบ. Jindamanee_Sangkarnjanawanich.pdf (5.94 MB)
บัญชา ยิ่งงาม, วันดี รังสีวิจิตรประภา.  2563.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดติ้วสำหรับผิวที่เป็นสิวง่าย. Buncha_Ying-Ngam.pdf (510.31 KB)
อนุสรณ์ นิยมพันธ์.  2546.  การพัฒนาระบบ แอล วี ดี ที สำหรับเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ. Anuson_Niyompan.pdf (1.99 MB)
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ.  2556.  การพัฒนาระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำแนกพันธุ์กระเทียม. Suchin_Tri2556.pdf (2.19 MB)
นงนิตย์ ครองก่ำ, พยอม บุญมั่น, เฉลียว บุญมั่น.  2557.  การพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร สำหรับงานประกันคุณภาพ. Nongnit_Krongkam.pdf (739.22 KB)
วนิดา แก่นอากาศ.  2547.  การพัฒนาระบบติดตามรถพยาบาลผ่านเครือข่ายสารสนเทศไร้สาย. Wanida_Kanarkad_2547.pdf (6.28 MB)
ธิติกานต์ บุญแข็ง, ประจันบาน อ่อนสนิท, สุมาลินี จิตร์สายไหม.  2558.  การพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. Thitikarn_Boonkaeng2558.pdf (19.32 MB)
อรุณี มะฎารัก.  2560.  การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม. Arunee_Madaruk.pdf (3.66 MB)
สัจวัฒก์ วรโยธา, วิลาสินี แสงพระคำ, มนัสดา ชัยสวนียากรณ์, มงคล กิตติวุฒิไกร.  2559.  การพัฒนารูปแบบการบัญชีในการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มเย็บผ้าฝ้ายพื้นเมือง บ้านกกไอ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร. Satjawat_Vorayita.pdf (16.27 MB)
สุวภัทร ศรีจองแสง.  2558.  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษาบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. Suwapatr_Sirjongsang.pdf (41.79 MB)
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ, ปาริชาติ พุ่มขจร.  2552.  การพัฒนาวิธีการที่รวดเร็วในการสกัดพลาสมิดโดยตรงจากโคโลนีของแบคทีเรีย.
อัญชลี สำเภา.  2556.  การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชและโลหะหนักด้วยเอนไซม์ไบโอเซ็นเซอร์ในระบบการวิเคราะห์ของการไหล. Anchalee_Samphao.pdf (1004.09 KB)
ธารชุดา พันธ์นิกุล, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, สนั่น เถาชารี.  2557.  การพัฒนาวิธีการฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. Tharnsuda_Punnikul.pdf (24.71 MB)
ธารชุดา พันธ์นิกุล, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, สนั่น เถาชารี.  2557.  การพัฒนาวิธีการฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. Tharnsuda_Punnikul.pdf (24.71 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารี วังมณีรัตน์, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, สมชัย สวาสดิพันธ์, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์, ณรงค์ชัย จักษุพา.  2548.  การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง. Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (33.79 MB)
นวิทย์ เอมเอก.  2548.  การพัฒนาศักยภาพในการบริหารกลุ่มจักสาน ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการก้าวไปสู่การเป็น SMART OTOP อย่างยั่งยืน. Nawit_Amage.pdf (2.55 MB)
วริษฎา ศิลาอ่อน, อรนุช ธนเขตไพศาล, สุดารัตน์ หอมหวล, ณรงค์ชัย จักษุพา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วันดี อิ่มเอมทรัพย์.  2545.  การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์. Warisda_Silaorn.pdf (2.44 MB)
ศักดิ์ศรี สุภาษร.  2556.  การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการเคมีเสริมสร้างทักษะการสืบเสาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. Saksri_Supasorn.pdf (1.75 MB)
ปุริม จารุจำรัส, มะลิวรรณ อมตธงไชย, รัฐพล มีลาภสม.  2558.  การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้ระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษราคาถูกโดยอาศัยการเร่งปฏิกิริยารีดักชันของอนุภาคเงินนาโนสำหรับการตรวจวัดสารปรอทที่อยู่ในแหล่งน้ำ. PurimJarujamrus2558.pdf (54.63 MB)
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา.  2552.  การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์.

Pages