คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Wandee_Rungsriwijitprapa2557.pdf (17.36 MB)
PDF icon Oranuch_Thanaketpaisarn.pdf (3.52 MB)
PDF icon Jintana_Lao2553.pdf (6.72 MB)
PDF icon SayanSaengsuwan2559.pdf (26.92 MB)
PDF icon Ampaisak_Teeboonma2553.pdf (27.72 MB)
PDF icon Kittiya_Wongkhun.pdf (4.88 MB)
PDF icon Chutinun_Prasitpuriprecha2556.pdf (38.25 MB)
จิตรา สิงห์ทอง. (2549). การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลนเค็มหมากนัด. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Jittra_Singthong.pdf (6.53 MB)
PDF icon Phontip_Wiwut.pdf (11 MB)
PDF icon Jindamanee_Sangkarnjanawanich.pdf (5.94 MB)
PDF icon Buncha_Ying-Ngam.pdf (510.31 KB)
PDF icon Anuson_Niyompan.pdf (1.99 MB)
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ. (2556). การพัฒนาระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำแนกพันธุ์กระเทียม. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Suchin_Tri2556.pdf (2.19 MB)
PDF icon Nongnit_Krongkam.pdf (739.22 KB)
วนิดา แก่นอากาศ. (2547). การพัฒนาระบบติดตามรถพยาบาลผ่านเครือข่ายสารสนเทศไร้สาย. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Wanida_Kanarkad_2547.pdf (6.28 MB)
PDF icon Thitikarn_Boonkaeng2558.pdf (19.32 MB)
PDF icon Arunee_Madaruk.pdf (3.66 MB)
PDF icon Satjawat_Vorayita.pdf (16.27 MB)
PDF icon Suwapatr_Sirjongsang.pdf (41.79 MB)
PDF icon Anchalee_Samphao.pdf (1004.09 KB)
PDF icon Tharnsuda_Punnikul.pdf (24.71 MB)
PDF icon Tharnsuda_Punnikul.pdf (24.71 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารี วังมณีรัตน์, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, สมชัย สวาสดิพันธ์, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์, & ณรงค์ชัย จักษุพา. (2548). การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Retrieved from http://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b59636/abstract.pdf
PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (33.79 MB)
PDF icon Nawit_Amage.pdf (2.55 MB)

Pages