การพัฒนาระบบ แอล วี ดี ที สำหรับเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ

Titleการพัฒนาระบบ แอล วี ดี ที สำหรับเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsอนุสรณ์ นิยมพันธ์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC281.5.E9 อ231
Keywordsวัสดุศาสตร์, วัสดุเชิงประกอบ
Abstract

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ LVDT สำหรับวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นของวัสดุ การสร้างระบบเริ่มต้นด้วยการสร้างชุดขดลวด 3 ขด โดยให้ขดลวดปฐมภูมิ 1 ขด มีตำแหน่งตรงกลางระหว่างขดลวดทุติยภูมิ 2 ขด วางเรียงตัวยาว 2.6 เซ็นติเมตร จากการทดสอบพบว่า จำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิที่เหมาะสม คือ 300 รอบ โดยมีอัตราส่วนจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิต่อปฐมภูมิเท่ากับ 2.5 ความยาวของแกนเหล็กอ่อนที่เหมาะสม คือ ประมาณ 2/3 ของความยาวของชุดขดลวด การวัดสัญญาณเอาท์พุทเทียบกับสัญญาณอินทพุท 4 โวลต์และความถี่ 5 Hz-20kHz พบว่า มีขนาดแปรตามระยะการขจัดของแกน และมีความเสถียรที่สูง การหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของสัญญาณเอาท์พุทและระยะขจัด ได้ค่าคงที่ของการแปรผันตรงเท่ากับ 2.89 V ต่อการเปลี่ยนแปลงระยะขจัด 1 ไมโครเมตร ซึ่งเป็นค่าที่มีความละเอียดสูงและเหมาะสมสำหรับการวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ

Title Alternate The development of LVDT system for the thermal expansion coefficient measurement in mental and ceramic materials