การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง

Titleการพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsบังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารี วังมณีรัตน์, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, สมชัย สวาสดิพันธ์, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์, ณรงค์ชัย จักษุพา
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746092782
Call NumberSB119 บ112
Keywordsยาฆ่าแมลง, สมุนไพร--การใช้ประโยชน์, หนอนตายหยาก
Abstract

การวิจัยเพื่อ 1.ศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการผลิตและการขยายพันธุ์หนอนตายหยาก 2.ฤทธิ์ต้านไวรัสตับอักเสบ บี ไวรัส HSV-1 ไวรัส HSV-2 ฤทธิ์ต้านจุลชีพ และต้านมะเร็งของส่วนสกัดจากหนอนตายหยาก 3.ฤทธิ์ต้านพยาธิจัวจี๊ด sparganum พยาธิใบไม้ตับ และฤทธิ์ฆ่าหอยที่เป็น host ของพยาธิของส่วนสกัดจากหนอนตายหยาก 4.ฤทธิ์ของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากต่อแมลง และโรคบางชนิดในสัตว์เศรษฐกิจ 5.พัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจากส่วนสกัดของหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการกำจัดแมลงวัน และเห็บโค 6.ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหนอนตายหยากในสัตว์ทดลอง

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b59636/abstract.pdf
Title Alternate The development for potential of Stemona collonsae extracts as therapeutic agents and insecticide