การพัฒนาระบบติดตามรถพยาบาลผ่านเครือข่ายสารสนเทศไร้สาย

Titleการพัฒนาระบบติดตามรถพยาบาลผ่านเครือข่ายสารสนเทศไร้สาย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsวนิดา แก่นอากาศ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRT50.5 ว169
Keywordsรถพยาบาล, สารสนเทศทางการพยาบาล, สารสนเทศไร้สาย, เครือข่ายสารสนเทศ
Abstract

รูปแบบการพัฒนาระบบซึ่งได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักนั้น ได้ถูกพัฒนาจนแล้วเสร็จ โดยในนส่วนแรกคือ การส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งของรถพยาบาลผ่านอุปกรณ์ GPS ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา แล้วส่งข้อมูลนี้ต่อไปยังศูนย์ข้อมูลหลักผ่านมือถือ โดยใช้เทคโนโลยี SMS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้เลือกใช้ เมื่อพิจารณาในเรื่องความสะดวก ปลอดภัย และง่าต่อการใช้งานของผู้ใช้ ข้อดีของระบบติดตามรถผ่านเครือข่ายสารสนเทศไร้สายได้ถูกพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดในการใช้ซอฟท์แวร์ที่เป็น opensource โดยที่ผู้ใช้สามารถพัฒนา เพิ่มเติม และแก้ไขปรับปรุงได้ง่าย

Title Alternate Development of automatic ambulance location system