การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Titleการพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2553
Authorsอำไพศักดิ์ ทีบุญมา, ชาคริต โพธิ์งาม, อาคม ปาสีโล, ปรีชา ทุมมุ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS870 อ696
Keywordsปาร์ติเกิลบอร์ด, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, แผ่นชิ้นไม้อัด--การผลิต
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติปาร์ติเกิลบอร์ดที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาศึกษา คือ ฟางข้าว แกลบ และเถ้าแกลบดำ โดยใช้กาวสังเคราะห์ยูเรีย ฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิน เป็นสารยึดติดที่อัตราส่วน 10 15 20 25 และ 30% สำหรับสมบัติที่ทำการศึกษา ได้แก่ สมบัติทางความร้อน สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางกล
ผลจากการศึกษาในงานวิจัยนี้พบว่า มีความเป็นไปได้ในการนำเอาฟางข้าวมาอัดขึ้นรูปแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด โดยสัดส่วนที่มีความเหมาะสมในการผลิต คือ ฟางข้าวต่อกาวในสัดส่วน 75:25% ซึ่งผลการทดสอบปาร์ติเกิลบอร์ดที่อัดขึ้นรูปภายใต้เงื่อนไขนี้มีดังนี้ ความหนาแน่น 702 kg/ตารางเมตร ค่ามอดูลัสแตกร้าว 30.08 MPa ค่ามอดูลัสยืดหยุ่น 3393 MPa ค่าความต้านทานแรงกระแทก 33.87 MPa และค่าการนำความร้อน 0.0855 W/m.K

Title Alternate Development of particle board using agricultural residue