การพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร สำหรับงานประกันคุณภาพ

Titleการพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร สำหรับงานประกันคุณภาพ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2557
Authorsนงนิตย์ ครองก่ำ, พยอม บุญมั่น, เฉลียว บุญมั่น
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD62.15 น138ร 2557
Keywordsการบริหารคุณภาพโดยรวม, การพัฒนาบุคลากร, ประกันคุณภาพ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ประกันคุณภาพ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ 2.4 เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร ต้องใช้เวลาและแรงงานค่อนข้างมาก โดยผู้ที่เดินทางไปราชการเพื่อร่วมกิจกรรมด้านนี้จะต้องเขียนเอกสารรายงานเพิ่มเติม แล้วแนบร่วมกับการเขียนรายการเดินทางไปราชการตามปกติ ภาระงานที่เพิ่มขึ้นนี้จึงเพิ่มความไม่สะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำนี้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ สำหรับใช้ในการจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลของงานประกันคุณภาพ และเป็นเครื่องมือในการติดตามข้อมูลการพัฒนาบุรลากร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 บนระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานประจำมากยิ่งขึ้น และออกแบบให้สามารถป้อนข้อมูลการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนงานสอน งานประจำหรืองานบริหาร การดำเนินการเป็นการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้ โดยรวบรวมข้อมูลจากแนวทางการปฏิบัติที่ใช้อยู่เดิม ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในด้านธุรการ ด้านการเงิน และด้านการประกันคุณภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองสภาพการใช้งานที่แท้จริง ผลการดำเนินการทำให้ได้โปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานธุรการ สะดวกต่อการตรวจสอบค่าใช้จ่าย และสามารถรายงานสรุปการนำไปใช้ประโยชน์จากความรู้ เพื่อการเรียนการสอน งานวิจัย งานประจำหรืองานบริหาร ช่วยให้งานประกันคุณภาพจัดทำรายงานได้สะดวกยิ่งขึ้น งานธุรการสามารถลดขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลทั้งหมด จากเดิม 106 ขั้นตอน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 69.81 ของระบบเดิม ผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ขั้นตอนและเวลาในการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอีกด้วย

Title Alternate Human resource development monitoring system for quality assurance