คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Silapakone_Lom.pdf (10.6 MB)
พงษ์เทพ บุญกล้า. (2562). เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phonhthep_Bunkla.pdf (73.44 MB)
PDF icon Passapong_Pewporchai.pdf (11.33 MB)
PDF icon Mongkhonphan_Tantiwatcharakunthon.pdf (49.02 MB)
PDF icon Prapon_Boonjarearn.pdf (8.11 MB)
PDF icon Prapon_Boonjareon.pdf (6.23 MB)
PDF icon Wiwat_Puatatsananon.pdf (8.03 MB)
PDF icon Rungwasun_Kraiklang.pdf (18.21 MB)
พิทักษ์ สีดา. (2561). เซลล์พันธุศาสตร์ของปาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phithak_Seeda.pdf (1.18 MB)
PDF icon Prachit_Lha.pdf (4.23 MB)
PDF icon Ampaisak_Teeboonma.pdf (3.47 MB)
ปฏิภาณ พิทักษา. (2561). เครื่องร่อน: การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Patipan_Phitaksa.pdf (5.94 MB)
ธนกร ลิ้มสุวรรณ. (2549). เครื่องประจุไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะความเข้มแสงต่ำ. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Thanakorn_Limsuwan.pdf (5.4 MB)
PDF icon Kanjana_Bansiddhi.pdf (104.72 MB)
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, เอกชัย บุปผเวส, & พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล. (2550). เครื่องคั่วงา. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Ariyaporn_Pongrat.pdf (17.56 MB)
PDF icon Phanat_Dok.pdf (19.63 MB)
ประเวช จันทร์ฉาย. (2553). เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Prawech_Jan.pdf (108.52 MB)
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. (2550). เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน : โอกาสและอุปสรรคสำหรับประเทศไทย. อุบลราชธานี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Supachai_Wanlertsakul.pdf (58.7 MB)
PDF icon TassinSrivarapongse.pdf (1.05 MB)
PDF icon Chetta_Somchai.pdf (47.71 MB)
PDF icon Suphan_Sodsoon.pdf (16.43 MB)
PDF icon WatcharapongSangnil.pdf (26.63 MB)
PDF icon Piyanat_Too.pdf (38.14 MB)
PDF icon Suwat_Teerapongthanakorn.pdf (1.22 MB)
PDF icon Srorawit_Chanmanee.pdf (23.93 MB)

Pages