เงื่อนไขที่มีความสัมพันธ์ต่อความยั่งยืนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleเงื่อนไขที่มีความสัมพันธ์ต่อความยั่งยืนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2547
Authorsประชิต หล้าแหล่ง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิขาเกษตรผสมผสาน
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSH ป239
Keywordsปลา--การขยายพันธุ์, ปลา--การเพาะเลี้ยง, ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาเงื่อนไขด้านการผลิตและการตลาดที่มีึความสัมพันธ์ต่อความยั่งยืนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ในจังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาผลของระบบการเพาะเลี้ยงปลาแบบผสมผสานต่อระบบนิเวศน์ของฟาร์ม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงปลาแบบปสผสมผสาน ระบบการผลิต การตลาด ข้อมูลด้านกายภาพและนิเวศวิทยา โดยใช้แบบสอบถามในฤดูกาลผลิตปี 2545/46 จำนวน 18 ฟาร์ม นำมาวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุไนโตรเจนในห้องปฏิบัติการ และวิเคราำะห์ความยั่งยืนในด้านเศรษฐศาสตร์ และนิเวศวิทยา โดยใช้ดัชนีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความกลาหกลายทางชีวภาพ และประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน ในระบบการเลี้ยงปลาในนาข้าว

Title Alternate Conditions relating to sustainability of agropisciculture farming in Ubonratchathani
Fulltext: