ฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางรถรับ-ส่งนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

Titleฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางรถรับ-ส่งนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsเชษฐา สมไชย
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT ช723ฮ 2557
Keywordsการขนส่ง--การจัดการ--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), การจัดเส้นทางรถ, รถรับ-ส่ง, ฮิวริสติก
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางรถรับ-ส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี การจัดเส้นทางรับ-ส่ง นักศึกษา รถรับ-ส่งจำนวนหนึ่งจะเดินทางออกไปรับ-ส่งนักศึกษาตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายโดยรถทุกคันจะทำการเริ่มต้นเดินทางจากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น และเทคโนโลยีอิสเทอร์น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ได้แก่วิธีฮิวริสติกแบบกวาด และวิธีการการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง วิธีฮิวริสติกแบบกวาดจะเริ่มจัดกลุ่มของลูกค้าตามตำแหน่งพิกัดของจุดที่จำทำการรับส่ง จากนั้นจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าที่ดีที่สุด (Lingo v.11) ในแต่ละกลุ่ม การจัดกลุ่มลูกค้าจะดำเนินการเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามรอบการคำนวณ วิธีการการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างจะทำการสร้างเวกเตอร์เริ่มต้นด้วยการสุ่มและทำการปรับปรุงคำตอบด้วยการปรับเปลี่ยนค่าในพิกัด การแลกเปลี่ยนพิกัด และการคัดเลือก ตามกระบวนการดั้งเดิมของวิธีการการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ จากผลการทดลองพบว่า วิธีการการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างสามารถหาระยะทางที่สั้นกว่าจากเดิม 2,881.50 กิโลเมตร ลดลงเหลือ 2,143.75 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25.60 และวิธีการการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างยังสามารถหาระยะทางได้สั้นกว่าวิธีฮิวริสติกแบบกวาด จาก 2,325.95 กิโลเมตร ได้เหลือ 2,143.75 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.83 เมื่อใช้เวลา 1 นาทีเท่ากัน

Title Alternate Heuristic approach to solve vehicle routing problem : a case study in student transportation of the Eastern University of Management and Technology
Fulltext: