เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยากลุ่ม Selective cox-2 inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

Titleเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยากลุ่ม Selective cox-2 inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsนันทนิจ มีสวัสดิ์
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRM น418ห
KeywordsSelective cox-2 inhibitors, การใช้ยา, ยาที่ไม่ใช่สเตอรอยด์, ระบบหลอดเลือด, ระบบหัวใจ, โรคไขข้ออักเสบ
Abstract

การศึกษาแบบโคฮอร์ทแบบย้อนหลังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Celecoxib กับยาในกลุ่ม Conventional NSAIDs ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2550 โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล และแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาลในการเก็บข้อมูล จากประชากร 7,224 ราย มีประชากรผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 5,195 ราย สามารถแบ่งกลุ่มประชากร เป็นกลุ่มที่ได้รับยา Conventional NSAIDs 3,258 ราย และกลุ่มที่ได้รับยา Celecoxib 575 ราย ผลการศึกษาพบว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของประชากรที่ได้รับยา Celecoxib ได้รับยาในกลุ่ม Conventional NSAIDs และไม่ได้รับยา NSAIDs คือ 13, 43 และ 47 รายตามลำดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่ได้รับยา Celecoxib กับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา NSAIDs พบว่า ความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่ได้รับยา Conventional NSAIDs กับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา NSAIDs พบว่า Conventional NSAIDs มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา NSAIDs (Relative risk 0.13, 95%CI=0.07-0.23) และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา Celecoxib พบว่า Conventional NSAIDs มีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยา Celecoxib (Relative risk 0.19, 95%CI=0.09-0.40) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.001)

Title Alternate Cardiovascular adverse events of selective cox-2 inhibitors in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis at Roi-Et hospital