ฮิวริสติกส์สำหรับการแก้ปัญหาการมอบหมายงานแบบหลายขั้น: กรณีศึกษาการขนส่งไก่

Titleฮิวริสติกส์สำหรับการแก้ปัญหาการมอบหมายงานแบบหลายขั้น: กรณีศึกษาการขนส่งไก่
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsทรรศิน ศรีวราพงศ์
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ท157 2559
Keywordsการขนส่งสินค้า, การมอบอำนาจหน้าที่, ฮิวริสติกอัลกอริทึม
Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาปัญหาการมอบหมายแบบหลายขั้น กรณีศึกษาการขนส่งไก่ ซึ่งเป็นปัญหาการมอบหมายงานแบบหลายขั้นเพื่อแก้ไขปัญหากรณีศึกษาการขนส่งไก่ ต้องทำการตัดสินใจ 4 ตัวแปร ในครั้งเดียว ถ้าการมอบหมายที่ได้ดำเนินการไม่เหมาะสมจะทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนในการมอบหมายงานอย่างไม่จำเป็น เนื่องจากกรณีศึกษาถือว่าเป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่และมีความซ้ำซ้อนทำให้โปรแกรมลิงโก ไม่สามารถหาคำตอบได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นในงานวิจัยนี้เราจึงพัฒนาวิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างและด้วยฝูงอนุภาคเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้
ในงานวิจัยนี้ พัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาการมอบหมายงานหลายแบบหลายขั้น 5 วิธี ได้แก่ (1) การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และใช้โปรแกรมลิงโกหาคำตอบ (2) วิธีวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง (3) วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบปรับปรุง (4) วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค และ (5) วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาคแบบปรับปรุง วิธีการทั้ง 5 ที่พัฒนาขึ้นได้ถูกทดสอบกับปัญหาตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัญหาขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ แต่ละกลุ่มมี จำนวน 5 ปัญหาทดลอง ในปัญหาขนาดเล็กและกลาง โปรแกรมลิงโกสามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดได้ทุกปัญหาตัวอย่าง วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างให้คำตอบเฉลี่ยสูงกว่าโปรแกรมลิงโก้ 113 ในขณะที่ใช้เวลาน้อยกว่า 124 เท่า หรือใช้เวลาเพียง 0.44 วินาที เท่านั้น และวิธีการฝูงอนุภาค ให้คำตอบเฉลี่ยสูงกว่าโปรแกรมลิงโก้ 102 ในขณะที่ใช้เวลาน้อยกว่า 137 เท่า หรือใช้เวลาเพียง 0.4 วินาทีเท่านั้น
ปัญหาขนาดใหญ่โปรแกรมลิงโก ไม่สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดได้ดังนั้น จะทำการเปรียบเทียบคำตอบของวิธีการฮิวริสติกทั้ง 4 กับคำตอบที่ดีที่สุดได้จากโปรแกรมลิงโกในการรัน 72 ชั่วโมง พบว่า วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างให้คำตอบเฉลี่ยสูงกว่าโปรแกรมลิงโก้ 107.1 ในขณะที่ใช้เวลาเพียง 4.2 วินาที เท่านั้น วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบปรับปรุงโดยใช้อัตราการเจริญเติบโตแบบเลขชี้กำลังให้คำตอบเฉลี่ยสูงกว่าโปรแกรมลิงโก้ 103.2 ในขณะที่ใช้เวลาเพียง 5 วินาทีเท่านั้น วิธีการฝูงอนุภาคให้คำตอบเฉลี่ยสูงกว่าโปรแกรมลิงโก้ 102.8 ในขณะที่ใช้เวลาเพียง 5.1 วินาทีเท่านั้น และวิธีการฝูงอนุภาคแบบปรับปรุงให้คำตอบเฉลี่ยสูงกว่าโปรแกรมลิงโก้ 101.3 ในขณะที่ใช้เวลาเพียง 4.9 วินาทีเท่านั้น

Title Alternate Heuristics for multi-stage assignment problem: a case study in chicken transportation