เวียดนามในลาว : กระบวนการปรับตัวและธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ปรากฎผ่านในชีวิตประจำวันของแรงงานข้ามชาติชาวเวียดนามในเมืองทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Titleเวียดนามในลาว : กระบวนการปรับตัวและธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ปรากฎผ่านในชีวิตประจำวันของแรงงานข้ามชาติชาวเวียดนามในเมืองทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsศิลปกร ล้อมวิไลวงศ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberGN ศ523
Keywordsกลุ่มชาติพันธุ์--เวียดนาม, ชาติพันธุ์วิทยา, ชาติพันธุ์วิทยา--เวียดนาม, ปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน, มานุษยวิทยา, ลาว--ความเป็นอยู่และประเพณี, อัตลักษณ์--เวียดนาม, อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์, เวียดนาม--ความเป็นอยู่และประเพณี, เอกลักษณ์ชาติพันธุ์--เวียดนาม, แขวงบ่แก้ว, แรงงานข้ามชาติ
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ชาวเวียดนามกลุ่มหนึ่งเข้ามาประกอบอาชีพเป็นแรงงานข้ามชาติในเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 3) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของแรงงานข้ามชาติชาวเวียดนามในเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลการศึกษาพบว่า เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เป็นเมืองท่าที่สำคัญนับแต่อดีต ครั้งหลังยุคสงครามเย็น ในช่วงทศวรรษ 1990 เมืองห้วยทรายก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากโครงการความร่วมมือของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ต้องการเชื่อมโยงพื้นที่ให้เข้าใกล้ชิดกัน และการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับต่างประเทศภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ ?จินตนาการใหม่? หรือ ?กลไกเศรษฐกิจใหม่? (New Economic Mechanism-NEM) ในปี ค.ศ.1986 ของรัฐบาลลาว จนเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำการย้ายเข้ามาเป็นแรงงานข้ามชาติชาวเวียดนาม นอกเหนือไปจากปัจจัยด้านความสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างรัฐบาลลาวกับรัฐบาลเวียดนาม และภาวะกดดันทางประชากรและด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเวียดนาม อันเนื่องมาจากนโยบายโด๋ย เหมย ของเวียดนาม
สำหรับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของแรงงานข้ามชาติชาวเวียดนามในเมืองห้วยทรายนั้น พบว่า เนื่องจากพวกเขามีฐานะเป็นคนพลัดถิ่น ฉะนั้นจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ในถิ่นที่อยู่ใหม่ให้ได้ ฉะนั้นปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของแรงงานเหล่านั้น จึงมีความสลับซับซ้อนและมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ไปตามบริบทที่พวกเขาเผชิญอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็พยายามธำรงอัตลักษณ์ความเป็นเวียดนามของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่นในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณีความเชื่อ และอาหารการกิน

Title Alternate Vietnamese in Laos : adaptation and ethnic identity existence through the everyday life practices of Vietnamese migrant workers in Houay Xay, Bokoe Province, Lao Peple's Democratic Republic
Fulltext: