คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Udom_Tipparat.pdf (23.62 MB)
PDF icon Penprapa_Phaeviset.pdf (2.29 MB)
PDF icon Patamawadee_Promta.pdf (57.69 MB)
PDF icon Thitikan_Boo.pdf (15.55 MB)
PDF icon Ratapon_Kamkaen.pdf (11.99 MB)
PDF icon Julaporn_Tan.pdf (6.87 MB)
PDF icon Chokchai_Jaewijarn.pdf (3.38 MB)
PDF icon Parin_Tangprakob.pdf (98.41 MB)
PDF icon Wichai_Kramutkan.pdf (17.03 MB)
PDF icon Wirasak_Som.pdf (40.02 MB)
PDF icon Sacon_Songserm.pdf (83.67 MB)
PDF icon Yupayong_Paha.pdf (74.64 MB)
PDF icon Netnaree_Keawkham.pdf (46.33 MB)
PDF icon Suthida_Butphuk.pdf (5.95 MB)
PDF icon Jaruwat_Wongbutdee.pdf (5.05 MB)
PDF icon Watcharapong_San.pdf (6.94 MB)
PDF icon Phongsak_Sri.pdf (76.44 MB)
PDF icon Sumit_Choypheng.pdf (87.92 MB)
PDF icon Chadaporn_Aks.pdf (5.62 MB)
PDF icon Sudarat_Som.pdf (40.23 MB)
PDF icon Ittipol_Sin.pdf (118.76 MB)
PDF icon Sukontip_Sinwiwatthanakul.pdf (8.63 MB)
สายรุ้ง สิงห์เรือง. (2560). การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Araya_Mukdaharn.pdf (30.17 MB)
PDF icon Patcharida_Preeprame.pdf (15.37 MB)

Pages