การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG พ164ก
Keywordsภาพถ่ายทางอากาศ, ภาษา AVENUE, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์--ฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, แหล่งน้ำดับเพลิง
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการค้นหาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และแหล่งน้ำดับเพลิง
วิธีดารศึกษา เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาและรูปแบบของการดำเนินงานนำไปสู่การกำหนดขอบเขตแนวคิดของระบบ จากนั้นจึงจัดการข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาระบบ จากข้อมูลที่ได้จึงเข้าสู่กระบวนการออกแลลและพัฒนาระบบที่เลือกใช้การพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา Avenue บนพื้นฐานของโปรแกรม Arc View และสุดท้ายจึงทำการประเมินจากผู้พัฒนาระบบและจากคณะผู้ประเมินประสิทธิภาพ
ผลที่ได้จากการค้นคว้าอิสระคือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านโปรแกรมประยุกต์การใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้พัฒนาขึ้น ผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ระบบนี้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Application of geographical information system to support disaster prevention and mitigatio (DPM) in Warinchamrab district Ubon Ratchatani province
Fulltext: