การประมาณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากการเผาตอซังข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Titleการประมาณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากการเผาตอซังข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsปฐมาวดี พรหมทา
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS ป145ก
Keywordsการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การเผาตอซังข้าว, ข้อมูบสารสนเทศภูมิศาสตร์, คาร์บอนไดออกไซด์, ฟางข้าว, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, อุบลราชธานี
Abstract

ภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ได้รับการตระหนักจากองค์กรทั้งของรัฐและภาคการศึกษา ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุหลักมาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญอันเกิดจากกระบวนการเผาไหม้เป็นหลักมีสัดส่วนถึงร้อยละ 76 ของก๊าซเรือนกระจก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปริมาณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยจากการเผาตอซังข้าวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถประมาณได้โดยการเผาตอซังข้าวในระบบเปิดและคำนวณหาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีสมดุลมวลสาร (Mass Balance) ซึ่งจากการทดลองเผาตอซังข้าวจำนวน 3 สายพันธุ์ จาก 5 อำเภอ พบว่า มีอัตราการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อยู่ในช่วง 0.7300?0.0410 ถึง 1.2518?0.0598 (กรัม CO2/กรัม ตอซังข้าว) และเมื่อนำผลการทดลองดังกล่าวมาประมาณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาดข้อมูลสารสนเทศพื้นที่การทำนาของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 25 อำเภอ แล้วพบว่า มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพื้นที่การทำนาประมาณ 190.86?21.95 ตัน CO2/ตร.กม. โดยอำเภอเดชอุดมมีการปลดปล่อยก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาตอซังในปริมาณมากที่สุดประมาณ 154,525.05 ตัน CO2 เนื่องจากเป็นอำเภอที่มีพื้นที่การทำนาข้าวมากที่สุด 809.62 ตารางกิโลเมตร และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยจากการเผาตอซังข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดในรอบ 1 ปี อยู่ที่ประมาณ 1,051,659.28 ตัน CO2 โดยคิดเป็น 0.39% ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ประเทศไทยปลดปล่อยออกมาทั้งหมด 268 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2547

Title Alternate Estimation of carbon dioxide emission from rice stubble burning in Ubon Ratchathani Province using GIS