การประมาณค่าอายุและการเติบโตของปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) โดยใช้โครงสร้างแข็งที่แตกต่างกัน

Titleการประมาณค่าอายุและการเติบโตของปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) โดยใช้โครงสร้างแข็งที่แตกต่างกัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2564
Authorsเพ็ญประภา แพวิเศษ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการประมาณอายุ, การเจริญเติบโตของปลา, ปลากดหัวแข็ง
Abstract

ปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus, Thunberg, 1762) เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ของทะเลสาบสงขลา การศึกษาพลวัตประชากรและการประเมินสต๊อกของสัตว์น้ำชนิดนี้ส่วนใหญ่ เป็นการศึกษาในสต๊อกทางทะเลไม่ใช่น้ำจืด และส่วนใหญ่เป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลความถี่ความยาวซึ่งผลที่ได้มีความแม่นยำต่ำ
การศึกษานี้จึงได้ศึกษาอายุและการเติบโตของปลากดหัวแข็งในทะเลสาบสงขลา โดยใช้ตัวอย่างปลา 213 ตัวอย่าง ความยาวตั้งแต่ 35 ถึง 238 มิลลิเมตร ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักบ่งบอกว่ามีความสัมพันธ์แบบ Positive allometric และพบมีการขยายขนาดของส่วนแข็งจากการตรวจยืนยันอัตราส่วนเพิ่มของส่วนแข็ง (Otolith, Dorsal และ Pectoral-fin spines) โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอายุระหว่าง 0+ ถึง 6+ ปี การประมาณอายุจากผู้อ่าน 3 ท่าน พบว่า Otolith เป็นส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประมาณอายุของปลากดหัวแข็ง และการศึกษา จากแบบจำลอง 3 แบบ (von Bertalanffy, Gompertz และ Logistic) พบว่าแบบจำลอง von Bertalanffy สามารถอธิบายการเติบโตของปลาชนิดนี้ในทะเลสาบสงขลาได้ดีที่สุด โดยพบค่าความยาวอนันต์ เท่ากับ 290.87 มิลลิเมตร และค่าสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโต เท่ากับ 0.166 ต่อปี
ผลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ทราบสภาวะทรัพยากรปลากดหัวแข็งในทะเลสาบสงขลา และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระดับการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแบบจำลองสำหรับการประเมินสต๊อกปลาต่าง ๆ และพารามิเตอร์ การเติบโตสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับปลากดหัวแข็งในสต๊อกอื่น ๆ ได้ ตลอดจนนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรประมงเพื่อให้มีทรัพยากรปลากดหัวแข็งในทะเลสาบสงขลาไว้ใช้ประโยชน์ได้ อย่างยั่งยืนต่อไป

Title Alternate Estimating age and growth of spotted catfish (Arius maculatus) by using different hard parts