การประยุกต์เกมแนว RPG มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Titleการประยุกต์เกมแนว RPG มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsรัฐพล คำแก่น
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ร356ก 2558
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน, ฟิสิกส์--กิจกรรมการเรียนการสอน, เกมแนว RPG
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกให้สนุกเยี่ยงเกม เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 29 คน โดย การเลือกแบบกลุ่มสมัครใจ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม Maryland Physics Expectations กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกให้สนุกเยี่ยงเกม เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกให้สนุกเยี่ยงเกมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.87/77.35 กิจกรรมการเรียนที่ใช้สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 และนักเรียนทั้งหมดมีความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.74 ซึ่งอยู่ในระดับสูง

Title Alternate Application of role-playing game strategies in teaching and learning high school physics