การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์โครงข่ายภูมิภาคสารสนเทศ ในการวางแผนการจัดการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล 2

Titleการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์โครงข่ายภูมิภาคสารสนเทศ ในการวางแผนการจัดการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล 2
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsวิชัย กระมุทกาญจน์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ว539ก
Keywordsนักเรียนมัธยมศึกษา--การดูแล, นักเรียนมัธยมศึกษา--การดูแล--อุบลราชธานี, โรงเรียนนารีนุกูล 2--นักเรียน--การดูแล, โรงเรียนนารีนุกูล 2--นักเรียน--การให้คำปรึกษา
Abstract

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์โครงข่ายภูมิสารสนเทศเพื่อทำการวิเคราะห์หาเส้นทางที่ดีที่สุดไปที่ตั้งบ้านนักเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระบบโครงข่ายข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียนและเส้นทางไปบ้านนักเรียนแล้วนำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Arc View version 3.2a และ Extension Network Analyst 1.0a ในการศึกษา การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมใช้วิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แปแกรม พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.81 ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดี สามารถนำไปวิเคราะห์ระบบโครงข่ายเส้นทางเดินทางไปที่ตั้งบ้านนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีได้

Title Alternate Application of analytical network geographic information to manage to take care students: Narinukul 2 School case