การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาพื้นที่เหมาะสมสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Titleการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาพื้นที่เหมาะสมสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสาคร ส่งเสริม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS1966.T5 ส629
Keywordsระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, โรงฆ่าสัตว์--การจัดการ, โรงฆ่าสัตว์--ร้อยเอ็ด
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพื้นที่เหมาะสมเชิงพื้นที่สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ จากข้อมูลภายใต้เงื่อนไขกฎหมายและข้อมูลด้านกายภาพพื้นที่ และ 2) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ?การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อศึกษาพื้นที่เหมาะสมสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ กรณีศึกษาพื้นที่ศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด? เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ด้านพื้นที่เหมาะสมสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาวิธีการประเมินพินิจสภาพแวดล้อม และสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ด้านพิจารณาเลือกพื้นที่เหมาะสม โดยจัดกลุ่มพื้นที่ตามค่าคะแนนระยะเหมาะสม จากข้อมูลเงื่อนไขด้านกฎหมายและข้อมูลด้านพื้นที่ ทำการซ้อนทับ (overlay) ทุกชั้นข้อมูลจนได้พื้นที่เหมาะสม และขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ข้อมูลคุณลักษณะ (attribute data) ด้วยวิธีเลือกเงื่อนไขทางตรรกศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพิจารณาเลือกพื้นที่เหมาะสมในระดับอำเภอและตำบล ตามเงื่อนไขความต้องการของผู้ใช้งาน โดยแสดงในรูปแบบแผนที่ภูมิศาสตร์ที่เข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมประยุกต์ ภายใต้โปรแกรมหลัก Arc View v.3.3a ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 8.6

Title Alternate Application of geo-informatics system for optimize area study of abattoir location case study in Roiet province
Fulltext: