การประยุกต์ใช้การจำลองแบบปัญหาสำหรับการจัดการระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพียว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleการประยุกต์ใช้การจำลองแบบปัญหาสำหรับการจัดการระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพียว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsปริญญ์ แต่งประกอบ
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ป457 2556
Keywordsการควบคุมสินค้าคงคลัง, การจัดการระบบสินค้าคงคลัง, การจัดการสินค้าคงคลัง, สินค้าคงคลัง -- การจำลองระบบ
Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการจำลองแบบปัญหาสำหรับการจัดการระบบสินค้าคงคลังกรณีศึกษาบริษัทน้ำมันเพียว 11 โดยที่ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมีค่าไม่แน่นอน บริษัทสั่งซื้อน้ำมันแต่ละชนิดเข้าสู่คงคลังไม่พร้อมกัน มีการกำหนดจุดสั่งซื้อและขนาดการสั่งซื้อที่ไม่เหมาะสม ทำให้ระดับปริมาณคงคลังน้ำมันมีค่าสูง ทุกวันจะมีปริมาณน้ำมันสูญหายเกิดขึ้นจากการระเหยของน้ำมัน ผู้วิจัยใช้วิธี Monte Carlo ในการสร้างค่าความต้องการที่ไม่แน่นอน จากนั้นหาจุดสั่งซื้อและขนาดการสั่งซื้อที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยได้นำเสนอนโยบายกำหนดจุดสั่งซื้อ 3 นโยบาย คือ นโยบายที่ 1 กำหนดจุดสั่งซื้อจากค่าความต้องการน้ำมันสูงสุดในเดือน นโยบาย 2 กำหนดจุดสั่งซื้อจากค่าเฉลี่ยความต้องการน้ำมันตามรอบการสั่งซื้อ นโยบาย 3 กำหนดจุดสั่งซื้อจากสูตรการคำนวณจุดสั่งซื้อ สำหรับการกำหนดขนาดการสั่งซื้อนั้นได้ประยุกต์ใช้ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity) ร่วมกับการสั่งซื้อแบบความจุสูงสุด จากนั้นจึงทำการจำลองแบบปัญหากับกรณีศึกษาโดยใช้นโยบายกำหนดจุดสั่งซื้อทั้ง 3 นโยบาย และคำนวณหาต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมของแต่ละนโยบาย ผลของการจำลองแบบปัญหาพบว่า นโยบายที่ 2 กำหนดจุดสั่งซื้อจากค่าเฉลี่ยความต้องการน้ำมันตามรอบการสั่งซื้อให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านโยบายที่ 1 และ 3 โดยที่นโยบายที่ 2 สามารถลดจำนวนครั้งของการสั่งซื้อจาก 6 ครั้ง เหลือ 3 ครั้ง ลดระดับน้ำมันคงคลังเฉลี่ยลงจาก 1,252,690 ลิตร เหลือ 1,204,830 ลิตร และลดค่าใช้จ่ายด้านคลคลังโดยรวมจากเดิม 87,989 บาทต่อเดือน เหลือ 57,857 บาทต่อเดือน ซึ่งลดลง 30,132 บาทต่อเดือน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.25 อย่างไรก็ตามนโยบายนี้ทำให้ปริมาณน้ำมันสูญหายเพิ่มขึ้นจากเดิม 136 ลิตร เป็น 141 ลิตร

Title Alternate Application of simulation for management of an inventory system: case study pure gas station, Kanthararom District, Si Sa Ket Province