คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
กิติพร โชประการ, กฤตยา ไชยศิวามงคล.  2541.  ความคิดเห็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. PDF icon Kitipon_Choprakarn.pdf (1.47 MB)
ภัทรียา วิสัยจร, อรุณี วิริยะจิตรา, มณฑา จาฏุพจน์, สนธิดา เกยูรวงศ์.  2541.  ความต้องการด้านการเรียนภาษาอังกฤษและการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Pattreeya_Wisaijon.pdf (4.59 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย, ปริญญา สุขาวห.  2546.  ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการยืม-คืน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (62.2 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุภารัตน์ คำแดง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, นุตติยา วีระวัธนชัย, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, สมชาย สินชัยสุข.  2542.  ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Bungon_Sripanitkulchai.pdf (30.8 MB)
สุวรรณา ภัทรเบญจพล, นุตติยา วีระวัธนชัย, นิธิมา สุทธิพันธุ์.  2545.  ความรู้เรื่องการใช้ยาของประชาชนที่มาใช้บริการในร้ายขายยา จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Suwanna_Pattarabenjapol.pdf (4.27 MB)
พลากร สืบสำราญ, บัณฑิตา สุขุมาลย์, ลักษณีย์ บุญขาว, ปวีณา ลิมปิทีปราการ.  2554.  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Phalakorn_Sue2554.pdf (3.58 MB)
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์, วินิช พรมอารักษ์.  2550.  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง.
ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.  2558.  ความสามารถของแบคเทอริโอเฟจในการยับยั้ง Escherichia coli ดื้อยาที่สร้างเอนไซม์ extened-spectrum B-lactamase (ESBL). PDF icon Parichat_Phumkhachorn.pdf (1.56 MB)
สมหมาย ชินนาค, กาญจนา ชินนาค.  2552.  ความหลากหลายทางชีวภาพและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.
ชาญชัย คงเพียรธรรม, ดาวเรือง วิทยารัฐ.  2556.  ความเชื่อเรื่อง "พระศรีอาริย์" ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศกัมพูชานับแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 จนถึงปัจจุบัน : การศึกษาจากหลักฐานประเภทจารึกและคัมภีร์ใบลาน. PDF icon Chanchai_Kongpeintum.pdf (64.74 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร.  2549.  ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr_sEsan.pdf (85.3 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, ปราณีต งามเสน่ห์, สังวาล แก่นโส, วารุณี ปะสีระตา.  2549.  ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด. PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr_Roi-ed.pdf (96.8 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, เรวัติ ชัยราช, จินดามณี แสงกาญจนวนิช, จงจิตร หงษ์บุญเรือง.  2549.  ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ. PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr.pdf (5.77 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, เฉลียว บุญมั่น, อุทัย อันพิมพ์, หนูพิศ ถุงเกษแก้ว.  2549.  ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร. PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr_Yasothon.pdf (63.09 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, นพมาศ นามแดง, กันยารัตน์ ปัญญารัมย์, วิทยา ผลคำ.  2549.  ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr_Ubon.pdf (96.08 MB)
นิธิมา สุทธิพันธุ์, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล, โกวิทย์ ทองละมุล, พรทิพย์ วรนัยพินิจ.  2547.  ความไม่สอดคล้องวิถีวัฒนธรรมหมอยาพื้นบ้านอีสานกับระบบการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย. PDF icon Nithima_Suthipan.pdf (2.98 MB)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้.  2563.  คำแสดงโภชนลักษณ์ในตำราอาหารไทยและลาว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ. PDF icon Paspong_Piwporchai.pdf (5.61 MB)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้.  2563.  คำแสดงโภชนลักษณ์ในตำราอาหารไทยและลาว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ. PDF icon Paspong_Piwporchai.pdf (5.61 MB)
มนูญ ศรีวิรัตน์, นัยนา บัวเขียว.  2546.  คุณภาพการบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Manoon_Sriwirat.pdf (2.34 MB)
ธีระพล บันสิทธิ์, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กาญจนา บันสิทธิ์, อินทร์ ศาลางาม.  2543.  คุณภาพซากสุกรขุนจากระบบเลี้ยงแบบปล่อยแปลง. PDF icon Teerapon_Bunsit.pdf (2.24 MB)
ประกอบ วิโรจนกูฏ, ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ.  2543.  คุณสมบัติการไหลของน้ำท่าจากลุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. PDF icon Prakob_Wirotjanakud.pdf (5.24 MB)
สุริยา โชคสวัสดิ์, อภิชาติ อาจนาเสียว.  2547.  คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูลสำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น. PDF icon Suriya_Choksawat.pdf (5.44 MB)
สุมนา อินทร์คำน้อย, จารุวรรณ ขำเพชร, วรรณภา ชำนาญกิจ.  2543.  งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย. PDF icon Summana_Inkamnoi.pdf (14.89 MB)
โสภณ บุญลือ, ชริดา ปุกหุต.  2543.  ชนิดของเชื้อรา วีเอ ไมคอร์ไรซา ในบริเวณดินเค็มของจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Sopon_Boonlue_2543.pdf (2.98 MB)
นงคราญ สระโสม, กนกพร ช่างทอง.  2559.  ซิมเพิลพัวส์ซองมอดูลที่มีขนาดจำกัด. PDF icon NongKran_Sasom.pdf (448.08 KB)

Pages