คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Uraiwan_Nilpetch.pdf (411.06 KB)
PDF icon Hemmawan_Hemanuk.pdf (10.45 MB)
PDF icon Summana_Inkamnoi_2546.pdf (8.01 MB)
PDF icon Chanchai_Kongpianthum2550.pdf (5.18 MB)
PDF icon Kitipon_Choprakarn.pdf (1.47 MB)
PDF icon Pattreeya_Wisaijon.pdf (4.59 MB)
PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (62.2 MB)
PDF icon Bungon_Sripanitkulchai.pdf (30.8 MB)
PDF icon Suwanna_Pattarabenjapol.pdf (4.27 MB)
PDF icon Phalakorn_Sue2554.pdf (3.58 MB)
PDF icon Siriporn_Jue.pdf (21.97 MB)
PDF icon Parichat_Phumkhachorn.pdf (1.56 MB)
PDF icon Sommai_Chi.pdf (131.03 MB)
PDF icon Chanchai_Kongpeintum.pdf (64.74 MB)
PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr_sEsan.pdf (85.3 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, ปราณีต งามเสน่ห์, สังวาล แก่นโส, & วารุณี ปะสีระตา. (2549). ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr_Roi-ed.pdf (96.8 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, เรวัติ ชัยราช, จินดามณี แสงกาญจนวนิช, & จงจิตร หงษ์บุญเรือง. (2549). ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr.pdf (5.77 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, เฉลียว บุญมั่น, อุทัย อันพิมพ์, & หนูพิศ ถุงเกษแก้ว. (2549). ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr_Yasothon.pdf (63.09 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, นพมาศ นามแดง, กันยารัตน์ ปัญญารัมย์, & วิทยา ผลคำ. (2549). ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr_Ubon.pdf (96.08 MB)
PDF icon Nithima_Suthipan.pdf (2.98 MB)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้. (2563). คำแสดงโภชนลักษณ์ในตำราอาหารไทยและลาว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Paspong_Piwporchai.pdf (5.61 MB)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้. (2563). คำแสดงโภชนลักษณ์ในตำราอาหารไทยและลาว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Paspong_Piwporchai.pdf (5.61 MB)
PDF icon Manoon_Sriwirat.pdf (2.34 MB)
PDF icon Teerapon_Bunsit.pdf (2.24 MB)
PDF icon Prakob_Wirotjanakud.pdf (5.24 MB)

Pages