คุณภาพการบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleคุณภาพการบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsมนูญ ศรีวิรัตน์, นัยนา บัวเขียว
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746091654
Call NumberLG395.T5 ม175
Keywordsประกันคุณภาพ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Abstract

การดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อคำนวณระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของนักศึกษาและการกระจายข้อมูล วิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นตามลักษณะของนักศึก๋่ โดยใช้ค่าสถิติ F-test รวมทั้งได้จัดอันดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ในระดับดีทุกหน่วยงาน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุด และนักศึกษาแต่ละคณะมีความคิดเห็นต่อการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Title Alternate Service Quality