ความรู้เรื่องการใช้ยาของประชาชนที่มาใช้บริการในร้ายขายยา จังหวัดอุบลราชธานี

Titleความรู้เรื่องการใช้ยาของประชาชนที่มาใช้บริการในร้ายขายยา จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2545
Authorsสุวรรณา ภัทรเบญจพล, นุตติยา วีระวัธนชัย, นิธิมา สุทธิพันธุ์
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746091239
Call NumberRM300 ส873
Keywordsการขายยา, การใช้ยา, ร้านขายยา
Abstract

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับชื่อสามัญทางยาและชื่อการค้าของยา แต่มีความคุ้นเคยกับชื่อทางการค้ามากกว่าและเห็นความสำคัญของการอ่านฉลากยา การปรึกษาแพทย์และเภสัชกรตลอดจนการแจ้งชื่อยาที่แพ้ แต่ในส่วนอันตรายต่อการใช้ยายังขาดความเข้าใจที่ชัดเจน มีความเข้าใจเรื่องขนาดและวิธีรับประทานยา ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการจ่ายยาของผู้ประกอบการในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะเพราะไม่ทราบความหมายและความแตกต่างของยาปฏิชีวนะกับยาบรรเทาอาการอักเสบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดว่ามียาล้างไตช่วยรักษาอาการปวดหลังหรืออื่น ๆ และพบปัญหาการใช้ยาระบายผิดวิธีโดยเฉพาะการใช้ยาที่มีฤทธิ์เป็นยาระบายในการลดน้ำหนักหรือลดความอ้วน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาชุดปานกลาง ทั้งนี้เพราะปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการใช้ยาชุด

Title Alternate Knowledge of drug utilization of people using services in drug stores of Ubonratchathani province