ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

Titleความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsนันทิยา หุตานุวัตร, เรวัติ ชัยราช, จินดามณี แสงกาญจนวนิช, จงจิตร หงษ์บุญเรือง
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB191.R5 น431ร
Keywordsข้าวหอม--การปลูก, ข้าวอินทรีย์--การปลูก, เกษตรธรรมชาติ, เกษตรอินทรีย์
Abstract

จากการศึกษาพบว่า ในความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ การทำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีแนวโน้มดีกว่านาข้าวหอมมะลิทั่วไป เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่าขณะที่ต้นทุนในการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนที่เป็นเงินสดต่ำกว่าค่อนข้างชัดเจน และราคาที่ขายได้โดยเฉลี่ยสูงกว่านาข้าวหอมมะลิทั่วไป และำพอจะสรุปได้ว่าการผลิตข้าวอินทรีย์มีศักยภาพที่จะเป็นอาชีพทางเลือกในการแก้ไขหรือลดปัญหาความยากจนได้ระดับหนึ่ง ความเป็นไปได้ทางด้านกายภาพและชีวภาพ ถึงแม้การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์จะมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เพิ่มขึ้นมา แต่มีผลในเชิงบวกต่อสภาพกายภาพและชีวภาพหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตที่ดีกว่า และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงสร้างของดินที่ดีขึ้นและความหลากหลานทางชีวภาพในแปลงมีมากขึ้น

Title Alternate The possibility of Hom Mali rice production in organic farming systems as an alternative farming career with poverty alleviation potential for Lower-Northeastern farmers : the case of Sisaket Province