ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2542
Authorsบังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุภารัตน์ คำแดง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, นุตติยา วีระวัธนชัย, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, สมชาย สินชัยสุข
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746090267
Call NumberRM300 ร451
Keywordsความรู้ด้านอาหารและยา, นักเรียน--ไทย--อุบลราชธานี--ยา--การใช้รักษา, ยา--การใช้รักษา, ยา--การใช้และขนาด, ยาและการใช้ยาที่ถูกต้อง, สมุนไพร, อาหาร--วิจัย, อาหารและน้ำดื่ม, โรคเอดส์และการป้องกัน
Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินความรู้ทั้งก่อนและหลังการให้ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนมัธยมศึกษาปลายในจังหวัดอุบลราชธานี ใช้วิธีการให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยการบรรยายประกอบสไลด์ แผ่นใสและเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยาย ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาจากคะแยยที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบทั้งชุดก่อนบรรยายและชุดหลังบรรยายได้ พบว่า นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยในแบบทดสอบหลังการบรรยายสูงกว่าในแบบทดสอบก่อนการบรรยาย ทั้ง 4 เรื่อง คือ ความรู้เรื่องยาและวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง สมุนไพร อาหารและเครื่องดื่ม และโรคเอดส์และการป้องกัน พบว่านักเรียนทั้งหมดมีความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกัน ดีกว่าเรื่องอื่น ๆ ทั้งหมด

Title Alternate The nutrition and drug knowledge of high school students in Ubon Ratchathani province