คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูลสำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น

Titleคุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูลสำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsสุริยา โชคสวัสดิ์, อภิชาติ อาจนาเสียว
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746092162
Call NumberTS243.5 ส866
Keywordsทราย, แบบหล่อทรายชื้น, แม่น้ำมูล
Abstract

ผลที่ได้จากการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับทรายระยอง พบว่าโครงสร้างผลึกเป็นแบบเดียวกัน คือ Hexagonal ส่วนปริมาณของ Si ทรายแม่น้ำมูลมีมากกว่าทรายระยอง ส่วน FeO ทรายแม่น้ำมูลมีมากกว่าทรายระยองามลำดับ ขนาดของทรายทดสอบตามมาตรฐาน A.F.S ได้ดังนี้ ทรายแม่น้ำมูลมีค่า A.F.S.No36 สำหรับทรายระยองมีค่า A.F.S.No เท่ากับ 81 ผลที่ได้จากการวิจัยทั้งหมดนี้ยังสามารถนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ต่อได้อีก

Title Alternate Properties of sand from the Mun River used for green sand mold