ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการยืม-คืน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการยืม-คืน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsมะลิวัลย์ สินน้อย, ปริญญา สุขาวห
Institutionสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZ712 ม272ร
Keywordsความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังผูใช้บริการที่มีต่อการบริการยืม-คืน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปีการศึกษา 2546 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่อยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจบริเวณที่ให้บริการมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ ความสะอาดและอุณหภูมิของบริเวณที่ให้บริการ ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาในเรื่องความเสมอภาคในการให้บริการ ด้านระเบียบการยืม-คืนมีความพึงพอใจในระดับมาก

Title Alternate User's satisfaction and expectations of the automatic circulation services at Ubon Ratchathani University library
Fulltext: