ความสามารถของแบคเทอริโอเฟจในการยับยั้ง Escherichia coli ดื้อยาที่สร้างเอนไซม์ extened-spectrum B-lactamase (ESBL)

Titleความสามารถของแบคเทอริโอเฟจในการยับยั้ง Escherichia coli ดื้อยาที่สร้างเอนไซม์ extened-spectrum B-lactamase (ESBL)
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2558
Authorsปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR342 ป554ค 2558
Keywordsการดื้อยา, แบคทีเรีย--สัณฐานวิทยา, แบคเทอริโอเฟจ, แบคเทอริโอเฟจ--การทดลอง
Abstract

Escherichia coli-ESBL (หรือ ESBL-producing E.coli หรือ E.coli-ESBL) หมายถึง E.coli สายพันธุ์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ extended-spectrum -lactamases (ESBL) เอนไซม์ดังกล่าวสามารถทำลายยาในกลุ่ม -lactam ได้หลากหลายชนิด ด้วยเหตุนี้การรักษาโรคติดเชื้อ E.coli สายพันธุ์นี้ด้วยยาปฏิชีวนะจึงเป็นไปได้ยาก ในช่วงเวลาที่มีการค้นหาวิธีการใหม่ในการควบคุมแบคทีเรียดื้อยา การรักษาโรคด้วยแบคเทอริโอเฟจถือเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและจัดจำแนกแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ E.coli-ESBL และเพื่อทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียอื่น ในการศึกษานี้สามารถแยกแบคเทอริโอเฟจได้ 1 ชนิด ( UBU-ESBL) จากน้ำที่เก็บจากบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยแบคเทอริโอเฟจนี้สามารถทำให้เกิด plaques ใสขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ถึง 2 มิลลิเมตร และยับยั้งได้เฉพาะ E.coli-ESBL เท่านั้น แต่ไม่ยับยั้งแบคทีเรียสายพันธุ์อื่น ๆ ที่นำมาทดสอบ สารพันธุกรรมของแบคเทอริโอเฟจถูกย่อยสลายได้โดยเอนไซม์ตัดจำเพาะ BamHI ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชนิดของสารพันธุกรรมของแบคเทอริโอเฟจดังกล่าวเป็นดีเอ็นเอสายคู่ จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบส่องผ่านพบว่า แบคเทอริโอเเฟจมีหัวแบบ isometric head (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 503.4 นาโนเมตร) และมีหางแบบยืดหดไม่ได้ (ยาวประมาณ 290 15.1 นาโนเมตร) จากลักษณะของสารพันธุกรรมและรูปร่างของแบคเทอริโอเฟจทำให้สามารถจัดจำแนก UBU-ESBL ไว้ในสกุล Siphoviridae การศึกษานี้ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่า UBU-ESBL มีศักยภาพที่จะนำไปศึกษาต่อเพื่อใช้เป็นตัวควบคุมรักษาโรคติดเชื้อ E.coli-ESBL

Title Alternate Antimicrobial ability of bacteriophage against drug resistant Escherichia coli producing extended-spectrum B-lactamase (ESBL)