ความคิดเห็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Titleความคิดเห็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2541
Authorsกิติพร โชประการ, กฤตยา ไชยศิวามงคล
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB2365.H8 ก674
Keywordsบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มนุษยศาสตร์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา), สังคมศาสตร์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตต่อวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เกี่ยวกับประโยชน์และการนำไปใช้ได้จริง 2.เพื่อทราบถึงข้อคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อเนื้อหา รูปแบบของกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ประโยชน์และการนำไปใช้ได้จริง อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก วิชาที่ทำให้มีโลกทัศน์กว้างไกล รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด คือ วิชามนุษย์กับสังคม

Title Alternate Ubon Ratchathani University graduates' opinions towards social sciences and humanities courses under general education program