ความต้องการด้านการเรียนภาษาอังกฤษและการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleความต้องการด้านการเรียนภาษาอังกฤษและการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2541
Authorsภัทรียา วิสัยจร, อรุณี วิริยะจิตรา, มณฑา จาฏุพจน์, สนธิดา เกยูรวงศ์
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberPE1130.T35 ภ381
Keywordsภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา), ภาษาอังกฤษ--หลักสูตร--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)--การประเมิน
Abstract

ผลการวิเคราะห์พบว่า 1.ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีในปัจจุบันโดยรวมนั้นต่ำกว่าระดับความสามารถที่ควรมีในทุกทักษะ แต่สำหรับความสามารถทางภษาที่มีในการเรียนวิชาเอกนั้น ทักษะการอ่านดีกว่าทักษะอื่น แม้ยังไม่เพียงพอก็ตาม ส่วนความสามารถทางภาษาที่มีในการทำงานนั้น พบว่า ทักษะการอ่านนั้นดีกว่าทักษะอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการอ่านตำราและคู่มือปฏิบัติการนั้นเพียงพอในการทำงานแล้ว 2. ระดับคะแนนที่ได้รับจากวิชาบังคับภาษาอังกฤษไม่มีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับประโยชน์ของวิชาบังคับภาษาอังกฤษและความเห็นเกี่ยวกับการใช้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษสำคัญและมีประโยชน์ควรจัดให้เป็นวิชาบังคับ 3. ความต้องการเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าการกำหนดรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรในชั้นปีที่กำหนดอยู่เดิม และการกำหนดชั่วโมงเรียนตามที่ทำอยู่นั้นเหมาะสมแล้ว ควรกำหนดขนาดของกลุ่มไม่ให้เกิน 30 คน ควรจัดการเรียนการสอนให้มีทั้งในและนอกห้องเรียน และกิจกรรมการเรียนควรเน้นกิจกรรมกลุ่มเล็ก เนื้อหาวิชาควรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน