คุณสมบัติการไหลของน้ำท่าจากลุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Titleคุณสมบัติการไหลของน้ำท่าจากลุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2543
Authorsประกอบ วิโรจนกูฏ, ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberGB992.T5 ป188
Keywordsการไหลของลำน้ำ, ชลศาสตร์--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ลุ่มน้ำ--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลทรัพยากรน้ำ งานวิจัยนี้ได้ทำระบบข้อมูลน้ำทางภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลทางอุทกวิทยาของลุ่มน้ำ แล้วนำมาวิเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติการไหลของน้ำที่ไหลออกจากลุ่มน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการลุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตได้ คุณสมบัติและลักษณะการไหลของน้ำท่าที่เป็นประเด็นเพื่อการศึกษษวิจัย ได้แก่ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปี อัตราการไหลสูงสุด ลักษณะและการกระจายในช่วงเวลาต่าง ๆ ของปี และสัดส่วนน้ำท่าที่ได้จากน้ำใต้ดิน