คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พัชรี น้าวานิช.  2547.  สาเหตุการไม่มารายงานตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของนักเรียนโควตา ปีการศึกษา 2547. Patcharee_Nawanich.pdf (3.62 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิธิมา สุทธิพันธุ์, สุดารัตน์ หอมหวล, อารี วังมณีรัตน์, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, วริษฎา ศิลาอ่อน.  2544.  สำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี. Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (17.9 MB)
สายรุ้ง สมาธิ.  2555.  สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการปกครอง Sairung_Samathi.pdf (2.67 MB)
วาสนา เหง้าเกษ, กนกพร ช่างทอง, นงคราญ สระโสม, รตี โบจรัส, ศศิธร ปัจจุโส.  2552.  สื่อการสอนเพื่อการทบทวนแบบมีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยทันที: สำหรับวิชาแคลคูลัส 1.
อารยา โพธิสรณ์, วิชิต สมบัติ, ธนกร ลิ้มสุวรรณ.  2546.  ส่วนประกอบในการค้นหากฎความเกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลในรูปแบบ XML. Araya_Pothisorn.pdf (3.67 MB)
สายเพชร อักโข.  2548.  ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้ากาบบัวในจังหวัดอุบลราชธานี. Saipetch_Akkho.pdf (6.32 MB)
บุณยนุช บุญเฉลิมรัตน์.  2560.  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแช่แข็งของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารศาสตรมหาบัณฑิต Boonyanuch_Boon.pdf (1.84 MB)
พงษ์พัฒน์ ปีตาภา.  2558.  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี: กรณีศึกษาอำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำขุ่น. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต PhongpatPeetapa.pdf (76.18 MB)
ทิฆัมพร เพทราเวช.  2556.  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Ticomporn_Phe.pdf (14.85 MB)
ติณณ์ ขจรเงิน.  2556.  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ : กรณีศึกษาร้านนำทองชัย อะไหล่รถยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tinn_Kha.pdf (25 MB)
คัมภีร์ แก้ววงษา.  2554.  องค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Khampee_Kae.pdf (22.82 MB)
ปรียาภัทร วรรณสุข.  2551.  องค์ประกอบและการประมาณปริมาณขยะเขตเทศบาลตำบลนาส่วง จังหวัดอุบลราชธานี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Piyapat_Wannasuk.pdf (4.78 MB)
สุริยา อุดด้วง.  2552.  อนุกรมวิธานของปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อรุณรัตน์ อนันตทัศน์, สุรีพร เกตุงาม.  2551.  อาร์เอพีดี-พีซีอาร์ที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบและจำแนกสายพันธุ์ละหุ่ง. Arunrat_Anantatas.pdf (3.99 MB)
สวลี วงศ์ไชยา.  2560.  อิทธิพลกลยุทธ์ธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME). บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sawalee_Wongchaiya.pdf (1.41 MB)
รังสรรค์ ไชยเชษฐ์.  2554.  อิทธิพลการสั่นสะเทือนของลูกหินขัดข้าวต่อปริมาณการแตกหักของข้าวหอมมะลิ 105 ด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) Rungsan_Cha.pdf (7.27 MB)
ธีระพงษ์ บุญปรก.  2555.  อิทธิพลของ colchicine และ oryzalin ต่อการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของสบู่ดำ. วท.ม (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์) Teerapong_Boo.pdf (6.67 MB)
วิชญานันต์ เทียมสุวรรณ.  2551.  อิทธิพลของ NAA BA น้ำตาลซูโครสและอาหารเสริมต่อการเจริญของโปรโตคอร์มเอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum Rchb.f.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Wichayanun_Thiamsuwan.pdf (63.19 MB)
ธนชัย จารุจิต.  2555.  อิทธิพลของ NAA BA อาหารเสริม น้ำตาลซูโครส และอุณหภูมิต่อการเจริญของต้นออกเหลืองจันทรบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb.f.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Tanachai_Jarujit.pdf (1.04 MB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, สุภาวดี แก้วระหัน, นพมาศ นามแดง, ประสิทธิ์ กาญจนา.  2547.  อิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective microoganisms (EM)) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข 7 ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด. Prapon_Boonjaroen.pdf (3.2 MB)
ฉันทนา พรมจันทร์.  2549.  อิทธิพลของซิลิกอนและโซเดียมคลอไรด์ต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Chantana_Phr.pdf (7.33 MB)
พุทธพร แสงเทียน, สุกัญญา ศรีสง่า, ณัฐยา พูนสุวรรณ.  2551.  อิทธิพลของถ่านและน้ำส้มควันไม้ต่อคุณสมบัติแผ่นยางพารา.
บุญส่ง เอกพงษ์, พิทักษ์ สิงห์ทองลา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2541.  อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัสที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด. Boonsong_Akkapong.pdf (394.3 KB)

Pages