รูปแบบสมรรถนะวิศวกรฝายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง

Titleรูปแบบสมรรถนะวิศวกรฝายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTL พ976ร 2558
Keywordsประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม, สมรรถนะวิศวกร, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์, อุตสาหกรรมยานยนต์
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบสมรรถนะวิศวกรฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง วิธีการวิจัย มี 2 ขั้นตอน คือ 1) สร้างรูปแบบสมรรถนะจากผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และ 2) ประเมินรูปแบบสมรรถนะด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเปอร์เซ็นไทล์ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ พบว่า รูปแบบสมรรถนะมี 3 ส่วน คือ 1) สมรรถนะในการบริหาร 2)สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และ 3)สมรรถนะในคุณลักษณะของวิศวกรฝ่ายผลิต และส่วนประกอบของสมรรถนะมีทั้งหมด 4 ด้าน 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านความรู้ทางการผลิต 3) ด้านความรู้ทางวิศวกรรม และ 4) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ผลการประเมินรูปแบบสมรรถนะ พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และมีรูปแบบสมรรถนะเหมือนกับรูปแบบสมรรถนะที่สร้างขึ้นตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

Title Alternate The competency model of production engineer in the automotive industry : the case study of Amata city industrial estates Rayong