รูปแบบและวิธีให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับสมาชิกกลุ่มการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานี

Titleรูปแบบและวิธีให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับสมาชิกกลุ่มการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsพรภัสสร อิศรางกูรณอยุธยา
Degreeรัฐศาสตรมหาบัณพิต -- สาขาวิชาการปกครอง
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJQ พ249ร 2555
Keywordsการมีส่วนร่วมทางการเมือง--อุบลราชธานี, การเรียนรู้ทางการเมือง, จิตวิทยาทางการเมือง, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, สมาชิกกลุ่มการเมือง
Abstract

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการการให้การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ใช้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวอยู่แล้ว รวมทั้งบางกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมให้เปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อทางการเมือง และต่อมาได้ตัดสินใจเข้าร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตรฯ หลังจากที่ได้รับการกล่อมเกลาทางการเมืองจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากทั้งการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย พบว่า รูปแบบการกล่อมเกลาทางการเมืองทางตรงที่สำคัญของกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ใช้ได้ผลในการระดมสมาชิกและกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจ มี 2 วิธีการ คือ วิธีการให้การศึกษาทางการเมืองผ่านสื่อกลางที่สำคัญหลายช่องทาง ที่สำคัญคือ สื่อสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV และวิธีการให้เข้าร่วมมีประสบการณ์ทางการเมืองโดยตรง อาทิ การจัดการชุมนุมฟังปราศรัย การชุมนุมเคลื่อนที่แบบดาวกระจาย และการจัดคอนเสิร์ตการเมืองสัญจร เป็นต้น ในส่วนรูปแบบการกล่อมเกลาทางการเมืองทางอ้อมนั้น พบว่า วิธีการที่ได้ผลดีคือ วิธีการถ่ายโอนระหว่างบุคคลระหว่างแกนนำกับสมาชิกที่แฝงอยู่ในรูปแบบการประชุม กิจกรรมการจัดการเสวนา การประชุมของกลุ่มย่อยรายสัปดาห์ และการประชุมชาวบ้าน เป็นต้น
ผลการศึกษายังพบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมของกลุ่มพันธมิตรนั้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อทางการเมืองของบุคคลบางส่วน จากเดิมที่รู้สึกเฉย ๆ ไม่สนับสนุนหรือไม่เห็นด้วยกับกลุ่มพันธมิตร แต่ต่อมาในที่สุดได้ตัดสินใจเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานี

Title Alternate Form and methods use in political learning for people's politics member: a case study of people's alliance for Democracy Ubonratchathani