รูปแบบโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleรูปแบบโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsสุพัตรา พิทักษ์พรพัลลภ
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการจัดการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรมท่องเที่ยว, สามพันโบก, อุบลราชธานี
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ผ่านมา (2) สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ (3) เสนอรูปแบบโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ชุมชนบ้านโป่งเป้า ตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทั้งหมดจำนวน 20 คน และนักท่องเที่ยวทดลอง จำนวน 10 คน ซึ่งสุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลแบบสรุปความเชิงเนื้อหา มีภาพและตารางเปรียบเทียบประกอบ
ผลการวิจัยพบว่า (1) การวิเคราะห์กิจกรรมที่ผ่านมา คือ 1) กิจกรรมการล่องเรือชมทัศนียภาพของสามพันโบกนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและการถ่ายทอดเรื่องราวเล่าประวัติของแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้พื้นที่คับแคบ ไม่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวได้ มีสภาพอากาศร้อนและ 2) กิจกรรมเดินชมทัศนียภาพสามพันโบก นักท่องเที่ยวจะได้เห็นลักษณะของหินที่มีความงดงามและแอ่งน้ำที่สวยงาม อีกทั้งความงดงามของลำน้ำโขงที่ไหลผ่านแอ่งหิน แต่ในขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบกมีสภาพอากาศที่ร้อน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว (2) การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบกโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำนักท่องเที่ยวทดลองเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวประกอบไปด้วย 1) กิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงริมฝั่งแม่น้ำโขง 2) กิจกรรมการตกแต่งผลิตภัณฑ์จักสานพัดไม้ไผ่ และ 3) กิจกรรมเรียนรู้การทำขนมตะโก้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน (3) เสนอรูปแบบโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับแหล่ง ท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ2 วัน 1 คืน และ โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน

Title Alternate Patterns of creative tourism programs for Sam Phan Bok, Pho Sai district, Ubon Ratchathani province