คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title Type [ Year(Asc)]
2561
นูรีดา เจ๊ะโซ๊ะ.  2561.  การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้เชิงรุก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Nureeda_Chesoh.pdf (5.04 MB)
มรกต ไชยสัตย์.  2561.  การพัฒนาคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเซลลูล่า. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Morrakot_Chaiyasat.pdf (3.4 MB)
สุมาลี เมืองจันทร์.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Sumalee_Muangjun.pdf (2.11 MB)
ดรุณตรีย์ เหลากลม.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Daroontree_Laoklom.pdf (6.91 MB)
จุลลดา ทำประเสริฐ.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Junlada_Thamprasert.pdf (61.19 MB)
จุลลดา ทำประเสริฐ.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Junlada_Thamprasert.pdf (61.19 MB)
บุญศรี วราพุฒ.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชและจำแนกพืช โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Boonsri_Waraput.pdf (4.09 MB)
ยามีละห์ ดำเต๊ะ.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยจัดการเรียนรูปแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Yamilah_Damteh.pdf (3.92 MB)
อรุณี จันทร์หอม.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Arunee_Chanhom.pdf (3.89 MB)
กุสุมา แสงศรี.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon KusumaSangsee.pdf (6.2 MB)
ปนัดดา ธุระธรรม.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพันธุกรรม โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Panadda_Thuratham.pdf (3.51 MB)
รุจิรา ธัญญานนท์.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Rujira_Thanyanon.pdf (5.25 MB)
บุษยา แสงทอง.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติของสารพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Busaya_Sangtong.pdf (5.58 MB)
บุษยา แสงทอง.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติของสารพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Busaya_Sangtong.pdf (5.58 MB)
ณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Natthanun_Chaliawpong.pdf (54.82 MB)
วลัยพร เตียประสิทธิ์.  2561.  การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บลิกแนนจากน้ำมันงาเพื่อการนำส่งทางผิวหนัง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพPDF icon Waliaporn_Tiaprasit.pdf (1.05 MB)
นำพล แปนเมือง.  2561.  การพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพPDF icon Nampon_Panmuaeng.pdf (5.54 MB)
นริศรา ยอดบุดดี.  2561.  การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Narisara_Yodbuddee.pdf (10.84 MB)
วันเฉลิม สีหบุตร.  2561.  การพัฒนาไบเจลกักเก็บน้ำมันงาสำหรับผิวแห้ง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพPDF icon Vanchalerm_Sihabud.pdf (2.84 MB)
มะลิวัลย์ วงค์ด้วง.  2561.  การรับรู้และการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ "เขาเล่าว่า" ของจังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Maliwan_Wongduang.pdf (5.09 MB)
จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์.  2561.  การวิเคราะห์ข้อมูลกล้ามเนื้อไฟฟ้ามดลูกโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตไม่ต่อเนื่องสำหรับการจำแนกการคลอดก่อนกำหนด. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon Chomkansak_Hemthanon.pdf (16.82 MB)
อาณัติชัย คำเกษ.  2561.  การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า: ข้อมูลเชิงเทคนิคและการเงิน. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Anatchai_Kamkate.pdf (1.32 MB)
ดาริน สุวรรณดี.  2561.  การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหัวเผาวัสดุพรุนที่ทำงานร่วมกับเตาแก๊สหุงต้มขนาด KB-8. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Darin_Suwandee.pdf (9.08 MB)
ฐิตินันท์ ปัญจพงษ์.  2561.  การศึกษาผลของการให้ความร้อนของเตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Titinan_Panjapong.pdf (6.24 MB)
นราภรณ์ ชัยบัวแดง.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Naraporn_Chaibuadang.pdf (4.37 MB)

Pages