พื้นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ

Titleพื้นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsพิชชานันท์ สายเนตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK พ638พ 2562
Keywordsบ้านอัตโนมัติ, ผู้สูงอายุ, เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถตรวจจับและระบุตำแหน่งของผู้สูงอายุที่สามารถตรวจจับและระบุตำแหน่งของผู้สูงอายุด้วยเซนเซอร์วัดน้ำหนักบนพื้นและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติบนพื้น โดยใช้ค่าน้ำหนักเฉลี่ยที่ได้จากเซนเซอร์ในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะใช้โหลดเซลล์ (Load Cell) เป็นอุปกรณ์ในการรับค่าน้ำหนักและใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino โดยการรับค่าและส่งข้อมูลผ่าน ESP8266 ไปยังฐานข้อมูลคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์ (​K-Nearest Neighbor) เพื่อหาตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด โดยการจำแนกตำแหน่งตามบอร์ดทั้ง 4 บอร์ด และจำแนกคลาส (Class) ตามตำแหน่งเซนเซอร์ภายในบอร์ด ทั้งหมด 16 คลาส ซึ่งได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 แบบ คือ 1) ชุดข้อมูลการเรียนรู้ 40 ชุดข้อมูล และข้อมูลทดสอบ 10 ชุดข้อมูล 2) ชุดข้อมูลการเรียนรู้ 30 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลทดสอบ 20 ชุดข้อมูล จากการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้การทดสอบค่าความถูกต้องและค่าความแม่นยำ พบว่ามีค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ ร้อยละ 100 และค่าความแม่นยำ (Precision) เท่ากับ ร้อยละ 100 และการประเมินความผิดปกติบนพื้นสามารถระบุได้จากกราฟที่มีค่าน้ำหนักที่ผิดปกติเกินจริงระบบจะทำการแจ้งเตือนความผิดปกติด้วยเสียงเพื่อให้พื้นที่ใกล้เคียงทราบและมีการแจ้งเตือนไปยังเว็บแอพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้งาน ดังนั้นสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปเป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการพัฒนาพื้นอัจฉริยะได้ ซึ่งพื้นสามารถระบุตำแหน่งและแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติบนพื้นได้จากน้ำหนักที่ได้จากเซนเซอร์ในทุก ๆ ตำแหน่ง

Title Alternate Smart floor for elderly