คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Somchai_Cha.pdf (6.91 MB)
PDF icon Pawinee_Tha.pdf (14.3 MB)
PDF icon Pantanee_Suvasuna.pdf (49.95 MB)
PDF icon Nipaporn_Bunchob.pdf (3.94 MB)
PDF icon Bounsuan_Pho.pdf (8.37 MB)
PDF icon Wanlapa_Dalad.pdf (52.1 MB)
PDF icon Prapaporn_Suttiprapa.pdf (95.52 MB)
PDF icon Tivavun_Skulchan.pdf (10 MB)
PDF icon Jureeporn_Thongkaew.pdf (43.32 MB)
อนุทิน พยุงวงษ์. (2559). ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น โดยใช้เกมและการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Anuthin_Prayungwong.pdf (2.3 MB)
PDF icon Inpeng_Dua.pdf (19.72 MB)
PDF icon Siriporn_Junin.pdf (3.28 MB)
รจนา นพตะนา. (2560). ผลของการดัดแปลงโปรตีนรำข้าวต่อสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านอนุมูลอิสระ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Rodjana_Noptana.pdf (2.28 MB)
PDF icon Manat_Boonluecha.pdf (7.32 MB)
PDF icon Kanokporn_Theptee.pdf (10.89 MB)
PDF icon Rodpong_Viteerod.pdf (6.57 MB)
PDF icon Suwannee_Saothong.pdf (2.48 MB)
PDF icon Sutida_Saichalee.pdf (3.42 MB)
PDF icon Pattarasuda_Prasanpun.pdf (6.35 MB)
PDF icon Wilaiwan_Soonrat.pdf (31 MB)
PDF icon Souksanh_Xayyavong.pdf (2 MB)
PDF icon Parichart_Pratoomted.pdf (18.02 MB)
PDF icon Choocheep_Suaersup.pdf (12.72 MB)
PDF icon Atchareerat_Siri.pdf (2.6 MB)

Pages