คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
นิภาพร บุญชอบ.  2560.  ผลของซิลิกอนต่อลักษณะสรีวิทยาบางประการและการเจริญเติบโตของข้าว 4 พันธุ์ ภายใต้สภาวะความเครียดเกลือ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Nipaporn_Bunchob.pdf (3.94 MB)
บุญสวน พรหมวงสา.  2555.  ผลของจำนวนต้นกล้าที่ปักดำต่อหลุมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวพันธุ์โพนงาม 3 ฤดูนาปี ในภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)PDF icon Bounsuan_Pho.pdf (8.37 MB)
วัลลภา ดาลาด.  2558.  ผลของค่าความเป็นกรดด่างและอัตราการไหลต่อการกำจัด 4-คลอโรฟีนอลด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Wanlapa_Dalad.pdf (52.1 MB)
ประภาพร สุทธิประภา.  2551.  ผลของการให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกรในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าวังหิน จังหวัดอุบลราชธานี. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหารPDF icon Prapaporn_Suttiprapa.pdf (95.52 MB)
ทิวาวรรณ สกุลจันทร์.  2551.  ผลของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรคที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหารPDF icon Tivavun_Skulchan.pdf (10 MB)
จุรีพร ทองแก้ว.  2550.  ผลของการใช้สื่อแอนิเมชั่นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Jureeporn_Thongkaew.pdf (43.32 MB)
อนุทิน พยุงวงษ์.  2559.  ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น โดยใช้เกมและการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Anuthin_Prayungwong.pdf (2.3 MB)
อินแปง ดวงวงสา.  2555.  ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพนงาม 5 ในสภาพดินนาทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Inpeng_Dua.pdf (19.72 MB)
สิริพร จันทร์อินทร์.  2559.  ผลของการเก็บรักษาข้าวเปลือกระยะเม่าด้วยการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพข้าวเม่า . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Siriporn_Junin.pdf (3.28 MB)
รจนา นพตะนา.  2560.  ผลของการดัดแปลงโปรตีนรำข้าวต่อสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านอนุมูลอิสระ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร PDF icon Rodjana_Noptana.pdf (2.28 MB)
มนัส บุญลือชา.  2558.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Manat_Boonluecha.pdf (7.32 MB)
กนกพร เทพธี.  2558.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Kanokporn_Theptee.pdf (10.89 MB)
โรจน์พงษ์ วิธีโรจน์.  2560.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับตัวแทนทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง ความน่าจะเป็น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Rodpong_Viteerod.pdf (6.57 MB)
สุวรรณี เสาร์ทอง.  2558.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ IMPROVE ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Suwannee_Saothong.pdf (2.48 MB)
สุธิดา สายชาลี.  2560.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาPDF icon Sutida_Saichalee.pdf (3.42 MB)
ภัทรสุดา ประสานพันธ์.  2564.  ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้าเรื่องความคล้ายที่มีผลต่อทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Pattarasuda_Prasanpun.pdf (6.35 MB)
วิไลวรรณ สูญราช.  2559.  ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ต่อความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาPDF icon Wilaiwan_Soonrat.pdf (31 MB)
สุขสันต์ ไชยวงค์.  2559.  ผลของกากแป้งมันสำปะหลังหมักเชื้อรา Rhizopus sp. ต่อการย่อยได้ และสมรรถนะการผลิตของสุกรรุ่น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ PDF icon Souksanh_Xayyavong.pdf (2 MB)
ปาริชาติ ประทุมเทศ.  2551.  ผลการให้สุขศึกษาร่วมกับระบบเตือนแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองแก จังหวัดอุบลราชธานี. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหารPDF icon Parichart_Pratoomted.pdf (18.02 MB)
ชูชีพ สืบทรัพย์.  2551.  ผลการให้สุขศึกษาต่อการปรับความรู้ และพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Choocheep_Suaersup.pdf (12.72 MB)
อุมาพร จันดี.  2551.  ผลการใช้แผงยาตัวอย่างในผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลวารินชำราบ. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
อัจฉรีรัตน์ ศิริ.  2558.  ผลการใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ต่อมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมี และความสามารถในการเข้าใจความรู้ในชีวิตประจำวัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Atchareerat_Siri.pdf (2.6 MB)
พนิดา สายสุด.  2549.  ผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Panida_Sai.pdf (6.45 MB)
นิยดา คำแน่น.  2549.  ผลการสอนสุขศึกษาอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาในมารดาครรภ์แรกหลังคลอด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Niyada_Kha.pdf (6.76 MB)
เยาวลักษณ์ เวชกามา.  2548.  ผลการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรังแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริการบริการสุขภาพPDF icon Yaowaluk_Wech.pdf (2.35 MB)

Pages