ผลของนโยบายการจัดสรรงบประมาณต่อมูลค่าการเบิกเวชภัณฑ์ ระบบบริการและระบบบริหารเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยในจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2547 และ 2548

Titleผลของนโยบายการจัดสรรงบประมาณต่อมูลค่าการเบิกเวชภัณฑ์ ระบบบริการและระบบบริหารเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยในจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2547 และ 2548
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsสมชาย ชาลี
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส239ผ
Keywordsการจัดสรรงบประมาณ, บริการอนามัยชุมชน, มูลค่าการเบิกเวชภัณฑ์, สถานบริการสาธารณสุข--การบริหาร, สถานีอนามัย--การบริหาร, สถานีอนามัย--การเงิน, สถานีอนามัย--ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
Abstract

การศึกษาแบบกลุ่มเดียวสองครั้ง โดยการเก็บข้อมูลย้อนหลังระหว่าง 2 ช่วงเวลาก่อนและหลังการใช้นโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบผลของนโยบายการจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2548 ต่อมูลค่าการเบิกเวชภัณฑ์ ระบบบริการและระบบบริหารเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยในจังหวัดศรีสะเกษ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติ Paired Sample t-test และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้วิธีทางสถิติ Multiple Regression

Title Alternate Effect of budgeting policy on medical order, service and management of health centers in Sisaket province fisical year of 2004 and 2005
Fulltext: