ผลของวัสดุพรุนที่มีต่อประสิทธิภาพแผงเก็บรังสี

Titleผลของวัสดุพรุนที่มีต่อประสิทธิภาพแผงเก็บรังสี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsบุษราพร นาถมทอง
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK บ678 2558
Keywordsวัสดุรูพรุน, แผงรวมแสงอาทิตย์, แผงเก็บรังสี
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวัสดุพรุนที่มีต่อประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีอาทิตย์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ตาข่ายสแตนเลส เศษเหล็ก และหินกรวดเป็นวัสดุพรุน โดยทำการทดลองตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ความเข้มของรังสี 400-1,000 W/m2 ความเร็วลม 0.5-2.0 m/s และความพรุน 0.4-0.8 สำหรับเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบในการศึกษานี้ คือ ประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีอาทิตย์ จากผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีอาทิตย์จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วลมหรือความเข้มของรังสีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าแผงเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีวัสดุพรุนจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแผงเก็บรังสีอาทิตย์ที่ไม่มีวัสดุพรุน โดยแผงเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้เศษเหล็กเป็นวัสดุพรุนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 61 เปอร์เซ็นต์ที่ความเร็วลม 2 m/s และความเข้มของรังสี 800 W/m2 สุดท้ายสามารถเขียนสมการประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีอาทิตย์กรณีใช้วัสดุพรุนที่ศึกษาในงานนี้ เป็นตามฟอร์มตามรูปแบบสมการของ Hottel-Whillier-Bliss ได้ดังนี้

Title Alternate Effect of porous media on solar collector efficiency