ผลของค่าความเป็นกรดด่างและอัตราการไหลต่อการกำจัด 4-คลอโรฟีนอลด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง

Titleผลของค่าความเป็นกรดด่างและอัตราการไหลต่อการกำจัด 4-คลอโรฟีนอลด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsวัลลภา ดาลาด
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP ว448ผ 2558
Keywordsการกำจัด 4-คลอโรฟีนอล, การหมัก, คลอโรฟีนอล--การวิเคราะห์, ความเป็นกรดด่าง, ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง, อัตราการไหล, แลคเคส
Abstract

งานวิจัยนี้แสดงถึงการใช้ถุงปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองร่วมกับแลคเคสสำหรับกำจัดสาร 4-คลอโรฟีนอล โดยใช้เอนไซม์แลคเคสสกัดจาก Lentinus polychrous Lev. และมาทำให้กึ่งบริสุทธิ์ด้วยเยื่อนกรองไมโครฟิลเตรชั่นที่มีขนาดคัดกรองน้ำหนักโมเลกุล 0.2 ไมโครอน และเยื่อกรองอัลตราฟิลเตรชั่นที่มีขนาดคัดกรองน้ำหนักโมเลกุล 0.2 ไมครอน และเยื่อกรองอัลตราฟิลเตรชั่นที่มีขนาดคัดกรองน้ำหนักโมเลกุล 30 กิโลดาลตัน พบว่าความบริสุทธิ์ของเอนไซม์แลคเคสเพิ่มขึ้น 2.10 เท่า อิทธิพลของค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายและอัตราการไหลของสารเข้าระบบต่อการกำจัด 4-คลอโรฟีนอลด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองถูกทดสอบ โดยความเข้มข้นเริ่มต้นของสาร 4-คลอโรฟีนอลและเอนไซม์ถูกควบคุมที่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.173 ยูนิตต่อมิลลิลิตรตามลำดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าร้อยละการกำจัดสาร 4-คลอโรฟีนอลสูงสุดที่ค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายเท่ากับ 7 และอัตราการไหลของสารที่เข้าระบบ 50 มิลลิลิตรต่อนาที โดยร้อยละการดำจัดคือ 76.09 ที่เวลา 240 นาที

Title Alternate Effect of pH and flow rate on removal of 4-chlorophenol using laccase in membrane bioreactor
Fulltext: