คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2142 results
Title Type [ Year(Asc)]
2559
อิสระ คงทวี.  2559.  การจำลองลักษณะการเผาไหม้ของหัวเตาแก๊สแอลพีจีสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ItsaraKongtawee.pdf (12.27 MB)
พัชราภรณ์ จันทวี.  2559.  การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนโดยใช้ฟิล์มคอมโพสิต. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Patcharaporn_Chantawee.pdf (3.75 MB)
กำแหง สมสุข.  2559.  การบริการแพทย์แผนไทยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ KamhaengSomsook.pdf (11.86 MB)
เมธาวี อ่อนนิ่ม.  2559.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในการเข้าใช้บริการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Maytawee_Onnim.pdf (2.63 MB)
ทินน์ พรหมโชติ, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2559.  การประเมินกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์. Tin_Promchot.pdf (923.07 KB)
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ, ประสิทธิ์ นครราช, สราวุธ ประเสริฐศรี.  2559.  การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสง. Suchin_Trirongjitmoah.pdf (2.42 MB)
เปี่ยมฤทัย โสภาสาย.  2559.  การประเมินศักยภาพธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Piamruthai_Sopasai.pdf (2.31 MB)
ประกาศิต แก้วรากมุข.  2559.  การผลิตผ้าข้าวม้าลายพิมพ์ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าขาวม้า บ้านนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. Prakasit_Kaewrakmook.pdf (5.29 MB)
จันทรพร ทองเอกแก้ว.  2559.  การผลิตลิปิดจากจุลินทรีย์โดยยีสต์สะสมไขมันในอาหารที่เตรียมจากสารสกัดจากชานอ้อยเพื่อนำไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซล. Juntaporn_Thongakkaew2559.pdf (2.29 MB)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.  2559.  การผลิตเอนไซม์ฟอกสีเมลานินโดยเชื้อราและการนำไปประยุกต์ใช้ในการฟอกย้อมสีผม (ส่วนที่ 1). Prenee_Pattanapipitpisarn.pdf (12.29 MB)
มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์.  2559.  การพัฒนากลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยใช้ไฟโบรอินจากไหมไทย. Maliwan_Amatathongchai2558.pdf (21.93 MB)
วชิรบดินทร์ ศุภธีรารักษ์.  2559.  การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเกมส์ เรื่อง โปรโตคอลทีซีพีไอพี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Wachirabodin_Supateerarak.pdf (38.55 MB)
สุดารัตน์ สุวรรณกูฏ.  2559.  การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ย Sudarat_Suwannakood.pdf (61.37 MB)
ธีรวัฒน์ ดวงสิน.  2559.  การพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ด้วยกิจกรรมการทดลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Theerawat_Duangsin.pdf (2.22 MB)
พนัสดา มาตราช.  2559.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคการทำนาย-สังเกต-อธิบาย ในขั้นสร้างความสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Phanatda_Matarat.pdf (27.67 MB)
เจษฎา อินพินิจ.  2559.  การพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Jessada_Inpinit.pdf (10.05 MB)
วริษฎา ศิลาอ่อน, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ.  2559.  การพัฒนาตำรับมาส์กหน้าแบบลอกออกที่ผสมสารสกัดบัวบกเพื่อการฟื้นฟูสภาพผิว. Warisada_Sila-on2559.pdf (30.42 MB)
สายันต์ แสงสุวรรณ.  2559.  การพัฒนานาโนคอมพอสิทเจลอิเล็กโตรไลต์ชนิดใหม่โดยใช้พอลิเมอร์ผสม PEO/PVDF-HFP เป็นเมทริกซ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง. SayanSaengsuwan2559.pdf (26.92 MB)
ปทุมวดี แซ่จู.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธรรมชาติของแสงและสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสง ด้วยกิจกรรมการทดลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย -สังเกต-อธิบาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Patumwadee_Saeju.pdf (2.99 MB)
วิรยา แก่นคำ.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างของเซลล์และการลำเลียงสารผ่านเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา Wiraya_Kankum.pdf (4.28 MB)
อารีรัตน์ ใจกล้า.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมบัติและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในขั้นขยายความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา Areerat_Jaigla.pdf (29.35 MB)
ธนันดร ชนะกุล.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Thanundorn_Chanakul.pdf (18 MB)
ชนันธร อุดมศิลป์.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Chanantorn_Udomsin.pdf (9.23 MB)
วรรณิศา จินนะ.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สและระบบไหลเวียนเลือด โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Wannisa_Jinna.pdf (2.4 MB)
เกียรติวิทย์ สมทอง.  2559.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบการทดลอง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Kiattiwit_Somthong.pdf (3.16 MB)

Pages