คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
U
PDF icon Arunee_Kae.pdf (6.34 MB)
Sidxay Makvilay. (2010). Utilization of silk sericin as coagulant aid and coagulant for turbidity removal. Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani .
PDF icon Sidxay_Mak.pdf (3.19 MB)
Kanitta Wangdee. (2018). Utilization of soapstock from rice bran oil production. Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Kanitta Wangdee.pdf (2.28 MB)
V
Piyathap Avakul. (2015). Variation in water temperature and its effects on fish biology and aquatic habitat. Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon PiyathapAvakul.pdf (3.57 MB)
PDF icon Suriyan_Panlay.pdf (3.05 MB)
Y
Chutima Arj-in. (2012). Young learner' inductive grammar learning a case of Pratomsuksa 5 students. Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathanee University, Ubon Ratchathani .
PDF icon Chutima_Arj.pdf (10 MB)
PDF icon Wanida_Kanakas.pdf (12.02 MB)
PDF icon Jiranan_Tam.pdf (11.42 MB)
PDF icon Surachai_Numsarapatnuk.pdf (123.06 MB)
PDF icon Marina_Taday-in.pdf (38.81 MB)
PDF icon Kunpetch_Chaytaweep.pdf (1.44 MB)
PDF icon Wannita_Mor.pdf (81.66 MB)
PDF icon Duanghatai_Int.pdf (35.52 MB)
PDF icon Jitakorn_Jaksri.pdf (1.06 MB)
PDF icon Surasak_Boon-ard.pdf (49.25 MB)
PDF icon Kitiporn_Choprakarn.pdf (36.21 MB)
สรญา แก้วพิทูลย์. (2549). กระบวนการสร้างพลังในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Soraya_Kae.pdf (56.7 MB)
สระแก้ว, กนกวรรณ. (2548). กระบวนการหมักเบียร์ด้วยยีสต์ที่ถูกตรึงบนแกลบ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kanokvan_Sra.pdf (62.29 MB)
อรทัย เลียงจินดาถาวร. (2553). กระบวนการเรียนรู้เชิงนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Orathai_Lie.pdf (88.37 MB)
อุ่นเอื้อ สิงห์คำ. (2554). กระบวนการและผลกระทบของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Unuea_Sin.pdf (15.87 MB)
PDF icon Prairin_Pru.pdf (33.14 MB)
PDF icon Thanakorn_Kamnueng.pdf (1.04 MB)
PDF icon Naphat_Hompikul.pdf (2.54 MB)
PDF icon Kachain_Wongyai.pdf (1.7 MB)
PDF icon Thawatchai_Klangna.pdf (1.23 MB)

Pages