คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุรชัย นุ่มสารพัดนึก.  2556.  กรรมวิธีขึ้นรูปกึ่งของแข็งอลูมิเนียมผสมรีดเย็น 2024 โดยขบวนการอบอ่อนเต็มที่ และ อัดขึ้นรูปเย็น. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Surachai_Numsarapatnuk.pdf (123.06 MB)
มารีน่า ตาเดอิน.  2556.  กระดานฝึกเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่สำหรับพัฒนาแนวคิด เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Marina_Taday-in.pdf (38.81 MB)
ขรรค์เพชร ชายทวีป, ณรุจน์ วศินปิยมงคล, บุญทิวา พ่วงกลัด.  2557.  กระบวนการจัดการที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษากุดก่วยและบุ่งเซียงติก ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Kunpetch_Chaytaweep.pdf (1.44 MB)
วัณณิตา มรกตเขียว.  2552.  กระบวนการตัดสินใจของนักการเมืองท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการปกครอง PDF icon Wannita_Mor.pdf (81.66 MB)
ดวงหทัย อินทะชัย.  2553.  กระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Duanghatai_Int.pdf (35.52 MB)
จิตกร จักรศรี.  2555.  กระบวนการนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Jitakorn_Jaksri.pdf (1.06 MB)
สุรศักดิ์ บุญอาจ.  2558.  กระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาลาวและกัมพูชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Surasak_Boon-ard.pdf (49.25 MB)
กิติพร โชประการ.  2552.  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี.
อรทัย เลียงจินดาถาวร.  2553.  กระบวนการเรียนรู้เชิงนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Orathai_Lie.pdf (88.37 MB)
อุ่นเอื้อ สิงห์คำ.  2554.  กระบวนการและผลกระทบของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ. บริหารศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Unuea_Sin.pdf (15.87 MB)
ไพรรินทร์ พฤตินอก.  2554.  กระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษา หมู่บ้านโนนสังข์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาPDF icon Prairin_Pru.pdf (33.14 MB)
ธนากร คำนึง.  2564.  กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสีเขียว: กรณีศึกษาธุรกิจสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thanakorn_Kamnueng.pdf (1.04 MB)
นภัทร หอมพิกุล.  2559.  กลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Naphat_Hompikul.pdf (2.54 MB)
คเชนทร์ วงศ์ใหญ่.  2564.  กลยุทธ์การปรับตัวของร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Kachain_Wongyai.pdf (1.7 MB)
ธวัชชัย กลางนา.  2564.  กลยุทธ์การพัฒนาผลประกอบการสำหรับผู้ประกอบการไก่ย่างบ้านแคน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thawatchai_Klangna.pdf (1.23 MB)
รุจิรา วันฤกษ์.  2563.  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจศัลยกรรมเพื่อความงามบนใบหน้า:กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Rujira_Wanrerk.pdf (580.24 KB)
อรุโณทัย เหง้าโพธิ์.  2563.  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Arunothai_Ngaopho.pdf (523.74 KB)
อรุโณทัย เหง้าโพธิ์.  2563.  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Arunothai_Ngaopho.pdf (523.74 KB)
ธนาสิทธิ์ คำหอม.  2564.  กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนสำหรับธุรกิจฟาร์มสุกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thanasit_Khamhom.pdf (1 MB)
แพรวตา ศรีษะโคตร.  2563.  กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุคลับฟรายเดย์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Praewta_Srisakhot.pdf (2.3 MB)
ณัฐจรัล จันทร์หอม.  2563.  กลวิธีการแปลเพลงเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาในบทเพลงจากภาพยนตร์การ์ตูนที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Nattacharan_Chanhom.pdf (3.46 MB)
วราพร สารกุล.  2563.  กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Waraporn_Sarakul.pdf (2.05 MB)
ปิยธิดา นามโคตร.  2563.  กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง : ศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Piyatida_Namkord.pdf (2.77 MB)
ศิริพงษ์ สิมสีดา.  2552.  กลไกการนำแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบรูณาการศาสตร์
กัลยา แสงฉวี.  2562.  กลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากหยีน้ำต่อการเพิ่มจำนวนการเคลื่อนที่และการบุกรุกของเซลล์มะเร็งตับ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Kanlaya_Sangchawee.pdf (24.41 MB)

Pages