กลยุทธ์การพัฒนาผลประกอบการสำหรับผู้ประกอบการไก่ย่างบ้านแคน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

Titleกลยุทธ์การพัฒนาผลประกอบการสำหรับผู้ประกอบการไก่ย่างบ้านแคน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2564
Authorsธวัชชัย กลางนา
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการบริการธุรกิจ, ผลประกอบการ, ผู้ประกอบการ, ร้านไก่ย่าง, ไก่ย่างบ้านแคน
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไปในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไก่ย่างบ้านแคน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2) เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาผลประกอบการสำหรับผู้ประกอบการไก่ย่างบ้านแคน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 3) เพื่อประเมินกลยุทธ์ในการพัฒนาผลประกอบการสำหรับผู้ประกอบการไก่ย่างบ้านแคน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการวิจัยแบบผสมผสาน โดยสามารถสรุปผลตามขั้นตอนของแผนการดำเนินการวิจัย ได้ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมทั่วไปในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านผู้ประกอบการ และด้านลักษณะของร้าน โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 12 ราย ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุด คือ กลุ่มลูกค้านอกพื้นที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในรูปแบบธุรกิจครอบครัว และลักษณะของร้านส่วนใหญ่จะก่อสร้างเพื่อการใช้งานชั่วคราว
2) การสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาผลประกอบการ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปในการดำเนินธุรกิจและสร้างกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix จากการศึกษาพบว่า ได้กลยุทธ์หลัก 2 กลยุทธ์และกลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 2.1) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย คือ กลยุทธ์การคงความ
เป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายตามช่วงเวลากลยุทธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในร้าน และกลยุทธ์การสร้างจุดเช็คอินไก่ย่างบ้านแคน 2.2) กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย คือ กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
3) การประเมินกลยุทธ์ในการพัฒนาผลประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินผลกลยุทธ์ ผลการประเมินพบว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้และความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก ส่วนกลยุทธ์ต้นทุนต่ำมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้และความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก

Title Alternate Strategies in improving the business volume of grilled chicken entrepreneurs at Ban Kaen, Kham Khuean Kaeo district, Yasothon province