กรดกลูตามิกอิสระในเนื้อไก่เนื้อ ไก่ลูกผสมพื้นเมืองและไก่พื้นเมือง

Titleกรดกลูตามิกอิสระในเนื้อไก่เนื้อ ไก่ลูกผสมพื้นเมืองและไก่พื้นเมือง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsจิรนันท์ เตมีย์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF จ493
Keywordsกรดกลูตามิก, ไก่--การเลี้ยง, ไก่พื้นเมือง, ไก่ลูกผสมพื้นเมือง
Abstract

วัตถุประสงค์ของการทดลองคือ เพื่อประเมินความแตกต่างของกรดกลูตามิกอิสระในเนื้อไก่เนื้อ ไก่ลูกผสมพื้นเมืองและไก่พื้นเมือง โดยเปรียบเทียบในเนื้ออกและน่องสะโพกช่วงอายุ 0-16 สัปดาห์และน้ำหนักมีชีวิตเมื่อส่งตลาดประมาณ 1.3 กิโลกรัม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดกลูตามิกอิสระเมื่อผ่านการปรุงสุก
จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการสะสมกรดกลูตามิกอิสระในไก่ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าสูงสุดเมื่ออัตราการเจริญเติบโตสูงสุดโดยในไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมืองจะมีปริมาณสูงกว่าไก่เนื้อรวมทั้งสามารถใช้อัตราการเจริญเติบโตประเมินปริมาณกรดกลูตามิกอิสระของไก่ทั้ง 3 กลุ่มได้ ทั้งนี้ควรทำการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) เพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจที่จะใช้กรดกลูตามิกอิสระเป็นตัวชี้วัดรสชาติได้อีกปัจจัยหนึ่ง รวมทั้งควรมีการศึกษาความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของกรดกลูตามิกอิสระ ตลอดจนทำการวิจัยในไก่พื้นเมืองสายพันธุ์อื่น ไ เพื่อเป็นการยืนยันและเพิ่มทางเลือกสำหรับผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

Title Alternate Free glutamic acid in the meat of broiler, cross-bred Thai indigenous and Thai indigenous chicken
Fulltext: