กลยุทธ์การปรับตัวของร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleกลยุทธ์การปรับตัวของร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2564
Authorsคเชนทร์ วงศ์ใหญ่
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsกลยุทธ์การปรับตัว, การทำธรุกิจ, การบริหารธุรกิจ, ความสามารถทางการแข่งขัน, ร้านอินเตอร์เน็ต
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทรัพยากรภายในร้านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของร้านอินเทอร์เน็ต และค้นหากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยนี้ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตจำนวน 18 ราย ด้วยแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับทรัพยากรภายในของร้านอินเทอร์เน็ต ปัจจัยภายนอกรวมถึงสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่มีผลกระทบกับร้านอินเทอร์เน็ตและการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรภายในร้านอินเทอร์เน็ตประเภททรัพยากรทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงบประมาณในการจัดตั้งร้านถือว่ามีความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต ส่วนด้านสภาพแวดล้อมภายนอกพบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ร้านอินเทอร์เน็ตได้รับผลกระทบมากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของร้านอินเทอร์เน็ตพบว่า อำนาจต่อรองกับคู่ค้าซึ่งเป็นผู้ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับร้านอินเทอร์เน็ตนั้น มีอิทธิพลต่อธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด สำหรับการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของร้านอินเทอร์เน็ตนั้น
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตใช้กลยุทธ์ในการปรับตัวที่แตกต่างกันตามขนาดของกิจการคือ ร้านอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ใช้กลยุทธ์การปรับตัวด้วยการเพิ่มบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งและการส่งเสริมการขายโดยการประชาสัมพันธ์ ในขณะที่ร้านอินเทอร์เน็ตขนาดเล็กใช้กลยุทธ์การปรับตัวด้วยการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก 2–3 ปี ให้มีสมรรถนะสูงสามารถรองรับเกมใหม่ ๆ อนึ่ง กิจการทั้ง 2 ขนาดล้วนใช้กลยุทธ์การมุ่งต้นทุนต่ำด้วยการบริหารต้นทุนของธุรกิจให้ต่ำเพื่อให้ส่งผลต่อกำไรที่มากขึ้นของธุรกิจ อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ต้นทุนต่ำนั้น ไม่มีความยั่งยืนสำหรับร้านอินเทอร์เน็ตขนาดเล็กเนื่องจากขาดอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตขนาดเล็กจึงควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างความสนิทสนมความคุ้นเคยกับลูกค้า จึงสามารถรักษาลูกค้าเอาไว้ได้

Title Alternate Self-adaptation strategy of internet cafe to build up competitive advantage in Mueang district, Ubon Ratchathani province