คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 9 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, ประพนธ์ บุญเจริญ.  2539.  การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่นาลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Boontium_Lerdsupawittana.pdf (1.59 MB)
สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.  2550.  การศึกษาน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ที่มีต่อระบบเกษตรกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Suwat_Teerapongthanakorn2547.pdf (49.07 MB)
ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, มานัส ลอศิริกุล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.  2544.  การศึกษาพืชบำรุงดินต่อการเพิ่มผลผลิตพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. PDF icon Pumisak_Intanon.pdf (1.18 MB)
อรัญญา พิมพ์มงคล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, แก้ว อุดมศิริชาคร.  2544.  การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของข้าวพันธุ์ทนเค็มกับพันธุ์ไม่ทนเค็ม. PDF icon Aranya_Pimmongkol.pdf (3.5 MB)
ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, มานัส ลอศิริกุล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.  2544.  การเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้มน้ำในพื้นดินทรายโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. PDF icon Poomsak_Intanon.pdf (3.37 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, นพมาศ นามแดง, กันยารัตน์ ปัญญารัมย์, วิทยา ผลคำ.  2549.  ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr_Ubon.pdf (96.08 MB)
สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.  2550.  ผลของความเครียดเกลือต่อการสะสมพอลิเอมีนและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการในข้าว. PDF icon Suwat_Teerapongthanakorn.pdf (3.53 MB)
สุรจิต ภูภักดิ์, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, อรุณรัตน์ เศวตธรรม, อนุชิต สิงห์คำ.  2550.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 1). PDF icon Surajit_Pupak.pdf (21.57 MB)
สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, แก้ว อุดมศิริชาคร, บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา.  2544.  อิทธิพลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณคลอโรฟิลล์ในข้าว. PDF icon Suwat_Teerapongthanakorn.pdf (1.22 MB)