การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของข้าวพันธุ์ทนเค็มกับพันธุ์ไม่ทนเค็ม

Titleการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของข้าวพันธุ์ทนเค็มกับพันธุ์ไม่ทนเค็ม
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsอรัญญา พิมพ์มงคล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, แก้ว อุดมศิริชาคร
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746090674
Call NumberSB191.R5 อ388
Keywordsกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, ข้าว--กายวิภาค, ข้าว--การทดสอบพันธุ์, ข้าว--การเจริญเติบโต, ข้าวทนเค็ม, ความเครียดเกลือ
Abstract

จากการทดลองสรุปได้ว่า เกลือโซเดียมคลอไรด์ทำให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคทั้งในส่วนโครงสร้างของ stele ที่ราก ท่อลำเลียงน้ำที่รากและลำต้น การสะสม silica knob และการเปลี่ยนแปลงจำนวน stoma ที่ผิวใบข้าว ตวามหนาของเซลล์ mesophyll และความกว้างของเซลล์ bundle sheath และ vascular bundle โดยพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะดังกล่าวแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างพันธุ์ข้าวทนเค็มและพันธุ์ข้าวไม่ทนเค็ม ดังนั้นปัจจัยที่ศึกษาครั้งนี้สามารถใช้อธิบายความสามารถในการทนเค็มของข้าวเมื่อได้รับความเครียดจากเกลือโซเดียมคลอไรด์

Title Alternate The Comparative morphology and anatomy of salt tolerance and non-salt toerance in rice (Oryza sativa L.)