คณะเกษตรศาสตร์

การใช้รีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล ศึกษาเฉพาะบริเวณ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร และอำเภอโขงเจียม ตำบลที่ติดแม่น้ำมูล 8 ตำบล รวม 84 ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

Pages

Subscribe to RSS - คณะเกษตรศาสตร์