การใช้รีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล ศึกษาเฉพาะบริเวณ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร และอำเภอโขงเจียม ตำบลที่ติดแม่น้ำมูล 8 ตำบล รวม 84 ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการใช้รีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล ศึกษาเฉพาะบริเวณ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร และอำเภอโขงเจียม ตำบลที่ติดแม่น้ำมูล 8 ตำบล รวม 84 ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsอรรถพงษ์ ตรีธัญญา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD อ355ก
Keywordsการใช้ที่ดิน--การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล, พิบูลมังสาหาร, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์--การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล, สิรินธร, เขื่อนปากมูล--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, แม่น้ำมูล, โขงเจียม
Abstract

ผลที่ได้จากการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้คือ รายได้โดยรวมต่อครัวเรือนต่อปีเพิ่มขึ้น 3.04% รายได้เฉพาะอาชีพประมงเพิ่มขึ้น 21.28 % รายได้เฉพาะการรับจ้างเพิ่มขึ้น 27.17% ด้านพื้นที่ป่าหนาทึบลดลง 6.10% พื้นที่ป่าโปร่งลดลง 12.58% จากผลการศึกษาชี้ชัดว่าการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีสภาพโดยรวมดีขึ้น โดยเฉพาะอาชีพประมงที่มีผลกระทบโดยตรงเพิ่มขึ้นถึง 21.28% ส่วนแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าไม้ มีชุมชนที่เกี่ยวข้อง 35 ชุมชน 6 ตำบล 3 อำเภอ พื้นที่ประมง และพื้นที่อนุรักษ์ลุ่มน้ำมีทั้งหมด 35,850.07 ไร่ แบ่งเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังประมาณ 10,196.22 ไร่ ส่วนการเลี้ยงปลาในบ่อมีพื้นที่ทั้งหมด 25,653.85 ไร่ โดยมีชุมชนเป้าหมายรวม 69 ชุมชน 8 ตำบล 3 อำเภอ เกษตรกรรมยังคงอาชีพหลักของเกษตรกร เพราะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ควรส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนต้องพิจารณาฐานทรัพยากรน้ำเป็นสำคัญ การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จำเป็นต้องคำนึงถึงทรัพยากรลุ่มน้ำเป็นหลัก และควรทำการศึกษาวิจัยผลกระทบให้รอบด้าน สร้างการมีส่วนร่วมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตัดสินใจงานพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง

Title Alternate Remote sensing imageries analysis geographic information system for monitoring change in land use impacts from Pak Mun Dam in Phiboonmungsahan Sirinthon and Khongchiam district near rivermun 8 sub district in 84 village Ubonratchathani province
Fulltext: